Ambulancezorg Cao

Header-Image

Goed nieuws! Er is een voorlopige cao-inzet voor de ambulancezorg

CNV Zorg & Welzijn heeft de afgelopen maanden het initiatief genomen tot een bemiddeling rond de cao ambulancezorg. Op ons verzoek zijn de onderhandelingen hervat. Er is daardoor op 4 juni een mooi voorlopig overlegresultaat op tafel gekomen voor een nieuwe cao ambulancezorg.

Het kunnen werven van nieuwe medewerkers en behoud van personeel is erg belangrijk, gezien de huidige arbeidsmarktkrapte en werkdruk in de sector ambulancezorg. Wij leggen nu een overlegresultaat aan je voor waarin belangrijke, structurele oplossingen zijn gerealiseerd om medewerkers te werven en te behouden!

Aantrekkelijkere sector

De inschaling van alle medewerkers in de kernfuncties vindt plaats door: per 1 juli 2018 over te schalen naar één periodiek hoger in de salarisschaal van de cao Ziekenhuizen, dan de periodiek waar de medewerker op dat moment is ingeschaald. Lees hier de salarisschalen voor de kernfuncties.

Vooral vanwege het tekort aan verpleegkundigen was het onze inzet om er voor te zorgen dat de sector ambulancezorg aantrekkelijker wordt en personeel behouden blijft. Ambulanceverpleegkundigen, ambulancechauffeurs en verpleegkundig centralisten gaan er per 1 juli 2018 structureel fors op vooruit in hun basisloon.

Meer dan 6 % structurele loonsverhoging!

De kernfunctie ambulanceverpleegkundige en verpleegkundig centralist wordt ingeschaald in schaal FWG 55. Dit betekent dat verpleegkundigen nu in de eindperiodiek (11) worden overgeschaald naar de eindperiodiek (12) van FWG 55 cao Ziekenhuizen. Men gaat er € 226, - op vooruit (= 6,12%).

De kernfunctie ambulancechauffeur wordt ingeschaald in schaal FWG 45. Dit betekent dat chauffeurs in de eindperiodiek nu worden overgeschaald naar de eindperiodiek (12) van FWG 45 cao ziekenhuizen. Men gaat er € 186, - op vooruit (= 6,44%).

Mocht het maximum van de huidige schaal hoger zijn dan het maximum in de nieuwe schaal dan behoudt de medewerker het oude salarisperspectief.

Door de forse verhoging van het basisloon is het met deze nieuwe cao-afspraken mogelijk om de ORT- toeslag per 1 januari 2019 in overeenstemming met de cao ziekenhuizen te brengen. Voor ambulanceverpleegkundigen is een volledige reparatie ten opzichte van collega IC- en SEH- verpleegkundigen in de ziekenhuizen gerealiseerd. Het was belangrijk om dit verschil gelijk te trekken. Ook hier in verband met het behoud van medewerkers voor de ambulancezorg.

Loonsverhoging voor iedereen

CNV Zorg & Welzijn heeft zich hard gemaakt voor één solidariteitsgedachte. De lonen moeten aantrekkelijker worden voor iedereen, omdat alle medewerkers in de verschillende disciplines zich met hart en ziel inzetten voor de kwaliteit van acute (pre- klinische) zorgverlening.
Ook de niet-kernfuncties gaan er nu flink op vooruit. Hiervoor is een conversie tabel opgesteld.
De inschaling van medewerkers in de niet-kernfuncties vindt plaats door per 1 juli 2018 over te schalen naar twee inpassingsnummers hoger dan het huidige inpassingsnummer. Lees hier de salarisschalen voor de niet-kernfuncties.

Functieomschrijving en functiewaarding (FWG)

Uitgangspunt wordt dat de werknemer een actuele functiebeschrijving heeft die voldoet aan de door cao-partijen vast te stellen kwaliteitseisen, opgenomen in het protocol functiewaardering. Als blijkt dat na toepassing van de FWG voor de kernfuncties een hogere inschaling van toepassing is, dan wordt deze doorgevoerd. Als deze lager uitvalt dan geldt een garantie.

Werknemersgaranties

Bestaande overgangsregelingen en FLO-afspraken blijven geborgd. Cao-partijen spreken af te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om medewerkers die niet onder een overgangsregeling vallen, vervroegde uitstroommogelijkheden te bieden. Dit in samenhang met nieuwe instroom van medewerkers. Cao-partijen hebben afgesproken dat er een regeling duurzame inzetbaarheid ontwikkeld is per 1 januari 2020.

De werkgelegenheidsgarantie blijft van toepassing bij reorganisatie, fusie of overname. Dit is van belang omdat de toekomstige ordening van de ambulancezorg nog niet duidelijk is.

Eenmalige uitkering

Op 1 februari 2019 krijg je € 125, - bruto op basis van een voltijdsdienstverband, zoals ook bij de collega’s in de cao ziekenhuizen is afgesproken.

Sectorspecifieke afspraken

Waar het wenselijk is om aan te sluiten op de cao ziekenhuizen wordt dat gedaan. Maar er zijn ook sectorspecifieke afspraken gemaakt:

  • Bij uitloop van diensten waardoor overwerk ontstaat, krijgen parttime medewerkers voortaan dezelfde vergoeding als fulltimers;
  • Partijen spreken af gezamenlijk op te treden bij ernstige signalen over niet-naleving van de cao en zo nodig de ombudsman hierbij te betrekken.

Voor wie

De CAO Ambulancezorg geldt voor alle medewerkers in de sector ambulancezorg waaronder bijvoorbeeld ambulancechauffeurs, ambulanceverpleegkundigen én centralisten. In de CAO staan onder meer afspraken over salaris, toeslagen, vergoedingen, behoud van werkgelegenheid, ort en doorbetaling tijdens vakantieverlof.

Contactpersoon

Marco Dons
Onderhandelaar CAO Ambulancezorg
m.dons@cnv.nl
06-51244021