Ambulancezorg Cao

Header-Image

Grote meerderheid stemt voor onderhandelings-akkoord Cao Ambulancezorg

86% van de CNV leden heeft voor het onderhandelingsakkoord gestemd. Ook de leden bij FNV en AZN hebben positief gestemd. Dat houdt in dat we het onderhandelingsakkoord gaan omzetten in een nieuwe getekende Cao Ambulancezorg.

Natuurlijk erg goed om te vernemen dat een duidelijke meerderheid positief heeft gereageerd. Mede door de inzet en inbreng van de kaderleden van de Sectorgroep Ambulancezorg CNV tijdens het digitale onderhandelingsproces, zijn we uiteindelijk tot een goed gedragen resultaat gekomen.

Hoe nu verder?

We gaan ervoor zorgen dat de Cao Ambulancezorg algemeen verbindend wordt verklaard. Hierdoor wordt onderlinge concurrentie en marktwerking voorkomen. Teksten voor de nieuwe Cao worden gereed gemaakt en we gaan door met de gesprekken met werkgevers over onder meer de vitaliteitspact regeling en de zware beroepen regeling. De Functie Waardering Gezondheidszorg Ambulancezorg (FWG) wordt geïntroduceerd en geïmplementeerd in de nieuwe Cao Ambulancezorg. Binnenkort komt er een mailing mede vanuit het FWG-bureau met daarin informatie over het FWG-traject.

Inzet Prinsjesdag: extra middelen voor zorgsectoren

Een verbetering van arbeidsvoorwaarden via de nieuwe Cao Ambulancezorg is mooi. Maar in deze moeilijke tijden willen we extra middelen vrij krijgen voor de zorgsectoren door ook met andere bonden een claim bij de politiek neer te leggen voor Prinsjesdag. Het is soms zoeken naar een politieke meerderheid voor onze standpunten. Maar wij gaan door!

Wetsvoorstel ambulancevoorzieningen

De kwaliteit van (acute) zorgverlening heeft onze volle aandacht. Er is richting het ministerie van VWS geacteerd om de term ambulancezorgprofessional van tafel te krijgen. Aan het ministerie is gevraagd om een inhoudelijke duiding van de term ambulancezorgprofessional en om borging in wet- en regelgeving en registers. Zoals het er naar uitziet, gaat de politiek hier niet in mee. Met werkgevers gaan we hierover in gesprek. Voordat een pilot (met eventuele functiedifferentiatie) in het werkveld algemeen beleid wordt, zal dit sowieso aan de cao-tafel moeten worden besproken.

Belangrijkste afspraken in de nieuw Cao Ambulancezorg

  • Een salarisverhoging gelijk aan de cao-ziekenhuizen: 5% per 1 januari 2020 en 3% per 1 januari 2021 (voor de hoogste salarisschalen geldt een aftopping). Ook de eenmalige bruto uitkering van €1.200,- (naar rato) over 2019 van de cao-ziekenhuizen is gevolgd;
  • De onregelmatigheidstoeslag wordt geharmoniseerd met die van de cao-ziekenhuizen. Vanaf 1 oktober 2020 geldt de nieuwe regeling, die over het algemeen gunstiger zal uitpakken en meer perspectief bieden. Voor medewerkers waarvoor de harmonisatie onverhoopt toch nadelig uitpakt is een compensatieregeling voor drie jaar afgesproken;
  • Cao-partijen gaan een regeling uitwerken ingaande 1 juli 2021 met drie onderdelen: eerder stoppen met werken, minder werken met vitaliteitspact en verlof sparen voor later. Daarbij wordt geanticipeerd op de nieuwe wetgeving als gevolg van het pensioenakkoord. Vanaf 1 september 2020 kan al worden deelgenomen aan een vitaliteitspact;
  • Het protocol voor functiewaardering FWG wordt opgenomen in de cao, zodat binnenkort de implementatie gestart kan worden. Werkgevers en medewerkers worden daarover nog verder geïnformeerd. Medewerkers behouden hun salaris en oude salarisperspectief. In geval van een hogere indeling geldt een overschaling in het naast hogere bedrag in de nieuwe schaal;
  • De verplichte Periodieke Arbeidsgezondheidskundige Monitor (PAM) komt per 1 januari 2021 te vervallen en wordt vervangen door een vrijwillig Periodiek Medisch Onderzoek (PMO).

Over de cao

De cao ambulancezorg geldt voor meer dan 6000 ambulancemedewerkers van de 25 Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV’s) in Nederland. De cao ambulancezorg heeft een looptijd van 1 januari 2020 tot 1 juli 2021.

Vragen?
Vragen of opmerkingen kun je mailen naar Marco Dons, bestuurder arbeidsvoorwaarden CNV Zorg & Welzijn: m.dons@cnv.nl

Agenda

Er zijn op dit moment geen evenementen gepland

Gratis ontwikkeladvies voor 45-plussers

Contactpersoon

Marco Dons
Onderhandelaar CAO Ambulancezorg
m.dons@cnv.nl
06-51244021