Apotheken Cao

Header-Image

In de CAO Apotheken heeft CNV Zorg & Welzijn afspraken gemaakt over onder andere salaris, pensioen, werktijden, arbeidsomstandigheden, verlofregelingen en veilig en gezond werken.

Leden zeggen JA! Er is een nieuwe Cao Apotheken en Cao SBA!

De leden van CNV Zorg & Welzijn, FNV Zorg & Welzijn, Vereniging van Zelfstandige Apotheken (VZA) de Associatie van Ketenapotheken (ASKA)  hebben ja gezegd tegen het onderhandelaarsakkoord cao Apotheken 2015-2017 en cao Bedrijfsfonds Apotheken 2017-2019.

Cao Bedrijfsfonds Apotheken (SBA)

De nieuwe cao Bedrijfsfonds Apotheken heeft een looptijd van 1 april 2017 tot en met 30 september 2019. Hiermee is het voortbestaan van SBA voor de eerstkomende twee-en-half jaar veiliggesteld. De premie die de werkgevers ten behoeve van het fonds afdragen zal voor de duur van deze periode dalen van 0,76% van de loonsom naar 0,38% van de loonsom. De premievrijval komt voor 2/3 deel ten goede komen aan de werknemers en voor 1/3 komen aan de werkgevers.

Cao Apotheken

Looptijd
De nieuwe cao Apotheken heeft een looptijd van 1 januari 2015 tot en met 30 april 2017.

Loonontwikkeling

  • De werknemers in de sector openbare apotheken ontvangen in maart 2017 een eenmalige uitkering van 1,25% over het bruto jaarsalaris van 2015.
  • Per 1 maart 2016 een structurele loonsverhoging van 1,0% en per 1 september 2016 nog eens een structurele loonsverhoging van 0,75%. In totaal komt de structurele loonsverbetering over 2016 hiermee uit op 1,75% Voor zover werknemers deze loonsverhogingen niet al hebben ontvangen, zal het bedrag in maart 2017 met terugwerkende kracht worden nabetaald.
  • Per 1 april 2017 nog een keer een verhoging van 0,675%. Hiermee komt de structurele loonsverhoging voor de looptijd van deze cao dus uit op ruim 2,4%!

Reparatie van opbouw en duur van de WW (het zogenaamde 3e WW jaar)
De cao partijen sluiten zich aan bij de landelijke afspraken van de Star over de reparatie en de duur van de WW (en WGA).
De totale WW-duur wordt verkort van 38 naar 24 maanden. De opbouw en de duur van de WW wordt gerepareerd waardoor ontslagen werknemers – met terugwerkend kracht – aanspraak maken op de oude regeling. De premie hiervoor – in eerste instantie 0,2% van het brutoloon – komt voor rekening van de werknemers, maar wordt gecompenseerd door de vrijval van de premie voor SBA waarvan 0,25% ten goede zal komen aan de werknemers.

Transitievergoeding en aanvulling WW
Werknemers in de openbare apotheken maken sinds 1 juli 2016 bij onvrijwillig ontslag aanspraak op de wettelijke transitievergoeding (de eerste tien jaar 1/3 maandsalaris en voor de jaren daarna een 1/2 maandsalaris per gewerkt jaar, voor gewerkte jaren vanaf het 50e levensjaar 1 vol maandsalaris per jaar).

Aanvullingsregeling (artikel 6)
De aanvullingsregeling die een werknemer maximaal 12 maanden – één maand per dienstjaar – een aanvulling op de WW tot 100% van het laatstverdiende loon garandeert blijft in de cao Apotheken 2015-2017 van kracht.
In de onderhandelingen over de volgende cao zal de aanvulling op de WW in samenhang met afspraken over begeleiding van werk naar werk onderwerp van gesprek zijn.

Wet- en regelgeving
Diverse artikelen in de cao Apotheken 2015-2017 worden in overeenstemming met de huidige wet en regelgeving gebracht.

  • In de tekst van artikel 33 zal de kring van personen waarvoor kortdurend zorgverlof kan worden verkregen, worden uitgebreid met (1) grootouders, kleinkinderen en broers en zussen, (2) huisgenoten anders dan ouders en kinderen en (3) mensen met wie de werknemer een sociaal relatie heeft.
  • In artikel 34 lid 12 zal expliciet worden gemaakt dat bij het uitbetalen van niet genoten vakantiedagen het (uur-)loon moet worden vermeerderd met de vakantietoeslag.
  • In artikel 35 lid 4 zal worden verduidelijkt dat de overwerktoeslag, onregelmatigheidstoeslag voor avond, nacht en weekend en bereikbaarheidsdienst behoren tot de grondslag voor het berekenen van het vakantiegeld.
  • Ook voor het werken na de AOW-leeftijd (artikel 3), het belonen van uitzendkrachten (artikel 5) en het verjaren en vervallen van vakantiedagen (artikel 34) en het beschikbaar stellen van een budget voor studiekosten (artikel 38) zal de cao Apotheken met de huidige wet- en regelgeving in overeenstemming worden gebracht.

Werkkostenregeling en fietsenplan
Door de invoering van de werkkostenregeling wordt het vergoeden van de vakbondscontributie (artikel 41) en de fiets (Modelarbeidsovereenkomst) aangepast.
De werknemer met een modaal inkomen ontvangt ook de komende jaren ongeveer € 80,00 contributie retour.
De werkgever moet zelf zorgdragen voor de correcte fiscale afwikkeling (cao a la carte, onderbrengen in de vrije ruimte, bruteren van de vergoeding).
De vergoeding voor de fiets maakt voortaan geen onderdeel meer uit van de cao.

Samengevat
Een nieuwe cao Bedrijfsfonds Apotheken (SBA) én een nieuwe cao Apotheken!
Een éénmalige uitkering ter hoogte van 1,25% van het brutosalaris over 2015 én een structurele loonsverhoging van ruim 2,4% gedurende de looptijd van de cao.
Handhaven van de aanvulling op de WW naast de transitievergoeding bij ontslag. Deelname aan het zogenaamde 3e WW-jaar waarbij de door de werknemers te betalen premie 0,2% van het brutoloon wordt gecompenseerd door de vrijval van de premie voor SBA. De tekst van de cao 2016-2017 vind je hier.

 

 

FAQ CAO Apotheken

Contactpersoon

Momenteel lopen de onderhandelingen voor een nieuwe cao. De CNV onderhandelingsdelegatie bestaat uit:

Albert Spieseke, CNV-bestuurder
a.spieseke@cnv.nl | 06-5138 0759
Sylvia Hansen, kaderlid
Kees Piket, kaderlid