Praktijkondersteuner somatiek

Er is meer duidelijkheid over de toekomst van de praktijkondersteuner somatiek (POH-S) in de huisartsenzorg. De POH-S blijft deel uitmaken van het team, naast de doktersassistent, huisarts en de toekomstige praktijkverpleegkundige huisartsenzorg (PVH). Hierover hebben landelijke partijen afspraken gemaakt.

De POH-S is verantwoordelijk voor minder complexe zorg en behandeling bij chronische aandoeningen. De PVH is verantwoordelijk voor de hoog complexe zorg en de coördinatie daarvan. Uitgangspunt voor de beide functies zijn de bestaande competentieprofielen voor POH-S en PVH, beiden opgeleid op Hbo-niveau.

Gemaakte afspraken

Op 5 februari 2016 hebben CNV Zorg & Welzijn, LHV, NHG, InEen, NVvPO, NVDA, FNV Zorg en Welzijn, V&VN, en de HBO-opleidingen, samengebracht door SSFH, overeenstemming bereikt over de POH-S.

Partijen hebben de volgende afspraken gemaakt:
1. Er worden voldoende stageplaatsen georganiseerd voor alle functies, met onder meer aandacht voor praktijkruimtes.
2. De laag complexe- en hoog complexe zorg wordt gedifferentieerd om te bepalen welke competenties en welke niveaus nodig zijn.
3. De kwaliteit van de opleiding POH-S wordt geborgd door middel van certificering.
4. Er komt een landelijk, uniform toelatingsassessment voor de leerlijn POH-S.
5. De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt op de korte en lange termijn wordt onderzocht. Ook wordt de in- en uitstroom en/of benodigde capaciteit rondom de POH-S en PVH in beeld gebracht.
SSFH gaat, in overleg met de veldpartijen, hieraan op korte termijn invulling geven.