Leden landelijke groep

Leden sectorgroepsbestuur VVTK stellen zich voor

Johannes (Johan) Kramer, voorzitter SGB VVTK
Regio Noord-Holland

 • Werk: bij AMSTA te Amsterdam. Na jaren in het bedrijfsleven werkzaam geweest te zijn als boekhouder. Ik ben in 1999 gaan werken op afdeling Economische Administratieve Dienst van het toenmalige Tabitha in Amsterdam. Mijn overstap naar de zorg was bewust. Mijn werk bestaat nu voornamelijk uit het begeleiden van personeel in de zorg dat problemen heeft op de werkvloer. Ik ben hiervoor vrijgesteld als Vakbondsconsulent. Verder ben ik ook nog financieel medewerker op de Economische Administratieve Dienst  van AMSTA.
 • CNV: lid sinds 1978, eerst bij de bedrijvenbond en later in 1999 bij Publieke Zaak. Ik heb diverse functies vervuld, zoals voorzitter CNV Jongeren Industrie en Voedingsbond, lid bestuur IVB CNV en nu lid SGB VVTK met WMO als speerpunt.
 • Motivatie: Ik vind de veranderingen in de zorg erg zorgwekkend, vooral omdat de kwaliteit op het spel staat. Ik wil graag, door daadwerkelijk op te komen voor de mensen op de werkvloer, een steentje bijdragen, zodat het voor de medewerker goed blijft om in de zorg werkzaam te zijn. En ook om samen te blijven waken dat het budget niet steeds minder wordt, zodat er te weinig overblijft om de vergrijzing op te vangen en om goede kwaliteit naar de cliënt te blijven leveren

Pieter Blaak, tweede onderhandelaar CAO VVT, vice voorzitter SGB VVTK
Regio: Zuid-Holland en Zeeland

 • Werk: 33 jaar gewerkt bij stichting Laurens. De grootste aanbieder van wonen, diensten en zorg in Rotterdam en omstreken. Een zorgorganisatie met een breed (zorg) aanbod voor ouderen. Bij deze organisatie als ook diens rechtsvoorgangers ben ik al werkzaam sinds 1985. Ooit begonnen als hoofd verzorging tot aan manager zorg en welzijn in respectievelijk verzorging- en verpleeghuis, in 2005 de overstap gemaakt naar de afdeling P&O als coördinator van het loopbaanadviescentrum. Per 1 maart ben ik daar uit dienst gegaan en zet mij in voor verschillende projecten of tijdelijke opdrachten voor het CNV in de rol van adviseur.
 • CNV: lid sinds 1973 toentertijd nog bij de NCBO; nu CNV Zorg & Welzijn. In de eerste jaren actief geweest in ondernemingsraden. In de managementtijd niet inhoudelijk betrokken omdat dit toch “schuurde” met deze functie. Toen ik niet meer lijnverantwoordelijk was bleef het toch kriebelen en ben ik weer actief geworden als lid (voorzitter en later secretaris van de Centrale Ondernemingsraad) en als vakbondsconsulent. Naast het actief zijn in het regionale netwerk van OR-ren heb ik verbreding gezocht in het landelijk groepsbestuur VVTK van CNV Zorg & Welzijn.
 • Motivatie: belangen behartigen, weten wat er regionaal leeft, hierover discussiëren en op de goede plek en op (de landelijke) tafel brengen is voor mij een goede drijfveer om een bijdrage te mogen leveren.

Willie Velinga- van Sluijs, secretaris SGB VVTK
Regio Noord-Holland/ Utrecht

 • Werk: bij Amaris Zorggroep verpleegkundige in Hospice Huizen.  Zie ook mijn profiel op LinkedIn.
 • CNV: lid sinds mei 2010 en in september 2010 ben ik gevraagd voor het SGB VVTK, nadat ik een meedenker had gegeven op de harmonisatieplannen over de toeslagen inconvenënte uren (c.q. onregelmatige dienst).
 • Motivatie: In het SGB mogen we meedenken over de CAO, activiteiten voor onze sector organiseren en vindt er een uitwisseling tussen de regio’s plaats. Bovenal hoop ik voor de achterban en al mijn naaste collega’s een stem binnen het SGB te zijn.

Silvia Duyster, Lid Landelijke Klankbordgroep Kraamzorg
Regio Friesland

 • Werk: ik werk als kraamverzorgster bij De Kraamvogel NO in Harderwijk.
 • CNV: in 1999 ben ik bij de vakbond begonnen als vakbondsconsulente en in de regiogroep. Daarna volgde al vrij snel het SGB, omdat daar de kraamzorg niet in was vertegenwoordigd. In 2005 is de landelijke klankbordgroep kraamzorg opgezet, daarvan ben ik voorzitter.
 • Motivatie: ik vind het belangrijk om in het SGB de belangen van de kraamzorg naar voren te brengen.

Clasien Weemhoff, senior
Voor heel Nederland

 • Motivatie: Ook nu ik gepensioneerd ben, wil ik nog inbreng hebben in zaken waar het SGB VVTK zich voor inzet en zo mijn steentje bijdragen. Nu ik lid ben van een Cliëntenraad van een Verpleeghuis kan ik daadwerkelijk weer een bijdrage leveren aan het SGB VVTK over zaken die momenteel spelen. Ook mijn jarenlange ervaring en kennis van de Thuiszorg wil ik graag gebruiken om door te geven aan onze leden.
 • CNV Zorg & Welzijn: lid sinds 1986. Ik was één van de eerste vakbondsconsulentes en heb in de loop der jaren diverse functies binnen het SGB VVTK vervuld.
  Na mijn pensionering ben ik weer als lid toegevoegd aan het SGB VVTK.

Adry Bonefaas
Regio Groningen

 • Werk: Ik was werkzaam sinds januari 2001 bij Thuiszorg Groningen als HV2/3 (huishoudelijke ondersteuning/begeleiding) binnen de afdeling WMO. In de jaren daarvoor wel als ziekenverzorgende gewerkt in de vakanties bij Thuiszorg Groningen. Per 1 januari 2012 is de organisatie overgaan naar TSN.
  Sinds 1975 werk ik in de zorg, diploma MSPO  middelbaar sociaal pedagogisch onderwijs). In de jaren 80/90 heb ik gewerkt als alpha medewerker en mantelzorger, ook nu nog steeds.
  Vanaf 2004 actief in de OR van Thuiszorg Groningen en vanaf 2006 als voorzitter van OR thuishulp bij de genoemde organisatie, na 4 jaar zijn we weer opgegaan in 1 OR (na faillissement). Per 2012 in de OR van TSN tot 22 april 2016, helaas weer een faillissement, het onderdeel WMO.
 • CNV: Lid van het SGB VVTK sinds december 2008. In 2009 het certificaat voor vakbondsconsulent gehaald en tot 27 april 2016 actief geweest bij de organisaties. Ook namens het CNV vaak WMOcongressen bijgewoond. Nu overgeschakeld als vertrouwenspersoon voor het CNV vakcentrale. Blijf actief voor het CNV.
 • Motivatie: Ik draag de zorg een warm hart toe, en help graag de medemens met raad en daad. Blijf op de hoogte betreft de ontwikkelingen in de zorg, zowel landelijk als gemeentelijk, laatst genoemde op een gemeente vergadering ingesproken betreft afschaffing de enkelvoudige hulp. Dit is toen herzien.

Ronnie van der Wal
Regio Oost Groningen

 • Werk: bij Oosterlengte zorgketen voor Groningen. Na jaren in de nachtdienst werkzaam geweest te zijn  ben ik begonnen op een huiskamer in de avond/dagdiensten in een verzorgingstehuis/verpleeghuis. Daarnaast ben ik lid van de OR sinds 2001. Ben net in in januari jl. weer gekozen voor 3 jaar.
  Verder ben ik vakbondsconsulent binnen Oosterlengte. Ook zit ik in de commissie Financiën/personeel van de OR en vind ik het leuk om themadagen en Forumdagen te organiseren voor de regiogroep en voor het SGB.
 • CNV: lid sinds 2003, heb één jaar de functie secretaris vervuld. Nu doe ik het penningmeesterschap voor VVTK Groningen Friesland en Drenthe. Vanuit het  VVTK Groningen Friesland Drenthe afgevaardigd naar de SGB. VVTK, sinds maart 2011. Verder heb ik het aandachtsgebied: financiën CNV –SGB VVTK
 • Motivatie: alleen georganiseerd kunnen we als medewerkers een gelijke gesprekspartner zijn voor onze werkgever. Des te meer leden, des te krachtiger onze stem wordt. Door actief te zijn binnen de vakbond wil ik hieraan bijdragen. Ook wil ik mijn overtuiging uitdragen dat een goede behandeling van de medewerkers een bestaansrecht is voor een onderneming.

Annalies Marsman
Regio Overijssel

 • Werk: Zorggroep IJssel-Vecht, Zwolle, locatie 'het Zonnehuis'.
  gepensioneerd medewerker servicepunt met een breed spectrum aan werkzaamheden
 • CNV: lid vanaf ± 1985; lid geworden n.a.v. FWG en daarvoor opgeleid tot gecertificeerd IBC-lid.
 • Motivatie: Nadat ik met het CNV in aanraking ben gekomen, ben ik na enige tijd actief geworden. Ik neem deel aan verscheidene vormen van overleg, zoals het regiobestuur/SGB VVTK. Zo draag ik mijn steentje bij aan het vakbondswerk m.b.t. medezeggenschap over de CAO, arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden. Ik vind het belangrijk om als vakbondsconsulent mijn voormalige achterban actief te blijven informeren.

Marjan van Dijk
Regio: Overijssel

 • Werk: Inmiddels 21 jaar werkzaam bij Carinova WMO Diensten B.V. Voorheen Carinova en daarvoor nog meerdere rechtsvoorgangers. Carinova is een Thuiszorgorganisatie die werkzaam is in heel Overijssel en zowel intra- als extramurale zorg biedt. De Huishoudelijke Zorg is in een aparte poot ondergebracht.
  Ik vervul hier de functie van HH1 en HH2, al wordt de laatste vanwege de bezuinigingen nagenoeg nooit meer geïndiceerd door de gemeenten. Tevens mag ik Thuisbegeleiding Licht geven aan een echtpaar.
  Van de 21 jaar heb ik 15 jaar in de OR geparticipeerd en van daaruit ben ik het vakbondsconsulentschap ingerold.
 • CNV: Lid sinds 2012. Vanuit de OR de toenmalige Regiobestuurder leren kennen en hij vond het wel een goed plan dat ik Vakbondsconsulente voor de CNV zou worden. Dus ben ik lid geworden van de CNV in 2012 en heb ik in 2013 mijn certificaat voor vakbondsconsulente gehaald.
 • Motivatie: Naar mijn idee kan er wel gesteld worden, dat de grote groep Huishoudelijke Hulpen die ons land rijk is, de afgelopen jaren onevenredig hard getroffen is door de bezuinigingen: 20% salaris ingeleverd, urensanering bij cliënten, waardoor de werkdruk nu hoog is en constante onzekerheid over baanbehoud. Deze grote waardevolle groep Huishoudelijk Hulpen is inmiddels, naar mijn mening, een vergeten groep geworden.
  Ze zijn van essentieel belang binnen deze samenleving, zetten zich met hart en ziel in, maar er staat nagenoeg niets tegenover.
  Graag wil ik binnen het SGB de stem van deze groep mensen vertegenwoordigen. De omgeving bewust maken van het belangrijke werk van deze grote groep mooie zorgzame Huishoudelijke Hulpen die nog dagelijks de gevolgen van de bezuinigingen ondervinden.
  Hopelijk kan ik, met mijn jarenlange ervaring, en dagelijks de praktijk ondervindend, een waardevolle aanvulling zijn voor deze groep binnen het SGB.

Wilma van Rijn
Regio: Gelderland

 • Werk: Zinzia Zorggroep, locatie Oranje Nassau’s Oord. Hier werk ik sinds 2008 op een psychogeriatrische afdeling als verzorgende na 7 jaar als EVV'er te hebben gewerkt. Hiervoor was ik 22 jaar werkzaam in Het Zonnehuis Beekbergen als verzorgende en EVV. Ik ben sinds 2005 lid van CNV Zorg & Welzijn .
 • Motivatie: Verplegen is een prachtig vak waarin kwetsbare mensen die zorg nodig hebben centraal staan. Helaas is er, in de 30 jaar dat ik in de zorg werk, steeds minder tijd beschikbaar om  voldoende persoonlijke aandacht en zorg te geven. De werkdruk is enorm toegenomen binnen de verpleeghuizen. Ik wil graag mijn stem laten horen, daar waar mensen zijn die in contact staan met de beleidsmakers. Binnen de verpleeghuizen wordt enorm hard gewerkt, maar wij kunnen alleen goede zorg aan onze kwetsbare zorgvragers geven als wij ook goed voor onszelf en onze collega's zorgen. En als er ook goed voor ons wordt gezorgd. Een goede CAO en goede arbeidsvoorwaarden zijn voor nu en in de toekomst enorm belangrijk om het vak van verpleging aantrekkelijk te houden.
  Om onze toekomstige collega's een goed perspectief te geven als ze aan hun opleiding beginnen en voor alle collega's die al werkzaam zijn in de zorg, zodat zij hun werk met plezier en in goede en gezonde omstandigheden kunnen uitvoeren.
 • CNV: Door lid te zijn van een vakbond en daarin actief mee te praten, hoop ik een bijdrage te leveren aan goede en menswaardige zorg voor kwetsbare ouderen, maar ook voor goede, gezonde en plezierige werkomstandigheden voor alle collega's die de zorg leveren.

Regio Noord-Brabant
vacature

Regio Limburg
vacature.