2 mei 2018

CNV maakt zich zorgen over positie gemeenten in sociaal domein

In veel plaatsen met meer dan 50.000 inwoners maken de wijk- en jeugdteams tegenwoordig onderdeel uit van het gemeentelijk apparaat. Dit als gevolg van de decentralisatie en transities die de afgelopen vier jaar plaats vonden. CNV Zorg & Welzijn, de anderen bonden en Sociaal Werk Nederland vinden dit een ongewenste én onlogische ontwikkeling, mede omdat medewerkers daardoor onder meerdere cao’s komen te vallen.

Ze willen met de VNG om tafel om de positie van gemeenten in het sociaal domein te bespreken. In elke gemeente is de laatste jaren op eigen wijze vorm gegeven aan de inrichting van jeugdteams, wijkteams en veilig thuis. Hierbij begint zich inmiddels een definitieve vorm af te tekenen. Zo blijkt in de 26 Veilig Thuis regio’s meer dan de helft onderdeel geworden van de regionale GGD. In een flink deel van de 31 gemeenten met meer dan 100.000 inwoners en de 49 met meer dan 50.000 inwoners zijn of worden de wijk- en/of jeugdteams onderdeel van het gemeentelijke apparaat.

Insourcing en inbesteding

Doordat er meer en meer sprake is van insourcing of inbesteding van sociaal werkers in de gemeentelijke werkorganisatie vallen beleid en uitvoering steeds vaker onder een dak. Dat zou niet moeten: vanuit de governance-optiek dienen ze juist gescheiden te zijn. Alleen op die manier kan de gemeenteraad haar kaderstellende en controlerende taak immers uitvoeren. Dit nog los van het feit dat het vreemd is dat een gemeente zowel aanstuurt als controleert, aldus de partijen in een brief aan de VNG.

Rol voor inwoners zélf

Verder was het de bedoeling dat bij de decentralisatie en transitie inwoners zelf een grote rol zouden vervullen bij de vormgeving van hulp, steun en opvang in de wijken. Ook de WMO en de Jeugdwet gaan uit van samenwerking met partners in wijk-, jeugdteams en Veilig Thuis. Kortom: dit staat haaks op de huidige ontwikkeling van de uitvoering als een openbare dienst.

Professionalisering sociale sector

Daarnaast wordt er momenteel, met extra middelen vanuit VWS en inzet door werkgevers en werknemers, veel geïnvesteerd in de professionaliteit van sociaal werkers. In het programma Sociaal Werk Versterkt is gewerkt aan een beroepscode, het beroepscompetentieprofiel en een Register sociaal werker. Deze professionele ontwikkeling hoort thuis bij de sectoren waartoe deze werkers behoren.

Meerdere cao’s

Verder is gebleken dat als gevolg van de inbesteding/insourcing medewerkers van Veilig Thuis onder drie verschillende cao-regimes zijn komen te vallen: car-uwo, Jeugdzorg en Sociaal Werk. Voor jeugd- en wijkteams wordt eenzelfde ontwikkeling verwacht. Die conflicterende veelheid aan regelingen, governance-codes zijn niet wenselijk. Kortom: redenen genoeg voor de cao-tafel Sociaal Werk om het gesprek aan te gaan met onder meer de VNG om naar oplossingen te zoeken.

Lees hier de hele brief aan de VNG