3 juli 2017

Aanpak werkdruk en meer loon in nieuwe cao Jeugdzorg

Er is een definitief akkoord over de cao-Jeugdzorg, waarmee de leden van CNV Zorg & Welzijn massaal hebben ingestemd. In het akkoord ligt de nadruk op aanpak van de hoge werkdruk, maar er zijn meer afspraken. Hieronder vind je de hoofdpunten uit het akkoord op een rij:

Looptijd

1 januari 2017 tot 1 april 2019

Loon

Per 1 juli 2017: 1,65%
Per 1 juli 2018: 2%
Het bodembedrag van de vakantietoeslag wordt per 1 juli 2017 verhoogd met 1,65% en per 1 juli 2018 verhoogd met 2%.

Eenmalige uitkering

In juli 2017 bruto 0,65% van 12 keer het salaris op 1 juli 2017 inclusief vakantietoeslag, eindejaarsuitkering en exclusief onregelmatigheidstoeslag.
In januari 2019 bruto 0,5% van 12 keer het salaris op 1 januari 2019 inclusief vakantietoeslag, eindejaarsuitkering en exclusief onregelmatigheidstoeslag.

Minder werkdruk, meer werkplezier

In iedere organisatie wordt beleid en een set normen en/of afspraken ontwikkeld om de werkdruk aan te pakken en het werkplezier te verhogen voor alle organisatieonderdelen en functiegroepen.

Beleid en set normen en/of afspraken zijn uiterlijk 1 mei 2018 klaar.

De Ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging heeft instemmingsrecht t.a.v. het ontwikkelde beleid en kan zich laten bijstaan door een adviseur. Er kan eenmalig een verzoek ingediend worden voor extra faciliteiten.

Werkgevers en werknemerspartijen zullen samen optrekken om bij Rijk en gemeenten te pleiten voor een fair tarief.

Persoonlijke ontwikkeling

Vanuit diverse geledingen zijn signalen binnengekomen dat er behoefte is aan meer persoonsgebonden mogelijkheden tot persoonlijke ontwikkeling. Partijen willen er echter wel wat mee en daarom wordt gedurende de looptijd van de huidige cao hiernaar onderzoek gedaan.

Binden en boeien

Om de sector aantrekkelijk te houden worden diverse initiatieven ondernomen om te zorgen voor nieuwe instroom in de sector. Dit in combinatie met mogelijkheden voor oudere werknemers. Ook dit zal de komende tijd verder moeten worden uitgezocht en uitgewerkt.

Morele en ethische dilemma’s

Door de nieuwe samenwerkingsvormen (wijkzorg) ontstaan belangentegenstellingen tussen ketenpartners. Er zal gestimuleerd worden om brede reflectiebijeenkomsten van professionals op regionaal niveau te organiseren. Dit gebeurt over de grenzen van de eigen organisatie heen en ook andere sectoren (gehandicaptenzorg, GGZ, welzijn) zullen hierbij betrokken worden.
Wil je het hele akkoord lezen? Dat kan hier.