4 november 2015

Akkoord CAO Ambulancezorg

Leden kunnen tot 22 november hun stem uitbrengen

Er is een principeakkoord bereikt voor een nieuwe CAO Ambulancezorg. Medewerkers krijgen er fors meer salaris bij en kunnen na hun 57e niet meer verplicht worden om nachtdiensten te draaien. Ook is afgesproken dat de werknemer recht krijgt op loondoorbetaling tijdens het jaarlijks opgenomen verlof. De nieuwe CAO heeft een looptijd tot en met 2018. CNV Zorg & Welzijn legt het principeakkoord positief voor aan de leden. Die krijgen een persoonlijke uitnodiging om hun stem uit te brengen.

Acties en verkenner

Om tot dit principeakkoord te komen zijn er in het land acties gevoerd. Nadat de onderhandelingen in een impasse raakten heeft CNV Zorg & Welzijn het initiatief genomen een verkenner aan te stellen. Na een aantal gesprekken is er op dinsdag 3 november een hele dag constructief onderhandeld. Dit heeft geleid tot het principeakkoord. CNV Zorg & Welzijn vindt het van groot belang voor de sector ambulancezorg om nu met deze CAO voor een langere periode rust te hebben. “We kunnen nu constructief werken aan een toekomstagenda met onder meer HR- en kwaliteitsbeleid en het thema duurzame inzetbaarheid”, zegt onderhandelaar Marco Dons van CNV Zorg & Welzijn.

Belangrijke punten uit het principeakkoord

Het principeakkoord bevat structurele loonsverhogingen en een afspraak tot recht op loondoorbetaling tijdens het jaarlijks opgenomen verlof per 1 januari 2015.
Structureel worden de salarissen en salarisschalen als volgt verhoogd:

  • per 1 januari 2016 met 1 % over het bruto basisloon; plus de afspraak inzake doorbetaling loon tijdens verlof van gemiddeld 1,25%.
  • per 1 januari 2017 met 1,2% over het bruto basisloon, plus de afspraak inzake doorbetaling loon tijdens verlof van gemiddeld 1,25%.
  • per 1 januari 2018 met 1,5% over het bruto basisloon, plus de afspraak inzake doorbetaling loon tijdens verlof van gemiddeld 1,25%.

Incidenteel komt in december 2015 al een substantieel eenmalig bedrag beschikbaar van 750 of 500 euro. Voor een deeltijd dienstverband geldt dit naar rato van het dienstverband.

Over de loondoorbetaling tijdens opgenomen verlof in het verleden krijgen werknemers van werkgevers op vrijwillige basis een individuele vaststellingsovereenkomst aangeboden in de vorm van een eenmalige afkoop. Dit over de periode 1 juli 2012 tot 1 januari 2015.

Werkgelegenheidsgarantie

Partijen verlengen de afspraak over de werkgelegenheidsgarantie gedurende de looptijd van de CAO.

Download hier het volledige principeakkoord CAO Ambulancezorg.