16 juli 2019

Cao-overleg Apotheken opgeschort

Het overleg over een nieuwe cao Apotheken wordt voorlopig opgeschort. Dat hebben de vakbonden CNV en FNV samen met de werkgevers besloten. Partijen komen niet toe aan het maken van afspraken over het salaris, omdat door toedoen van de verzekeraars het de sector ontbreekt aan de benodigde financiële middelen. Dit heeft de cao-partijen doen besluiten om de krachten te bundelen en te onderzoeken of acties mogelijk zijn richting de verzekeraars.

Struikelblok
Partijen wensen een nieuwe cao voor de sector Apotheken. Deze moet afspraken bevatten over actuele onderwerpen als generatiebeleid, arbeidsomstandigheden en werkdruk, en uiteraard over de loonontwikkeling. De beschikbare loonruimte komt grotendeels uit gelden die verzekeraars beschikbaar stellen aan de apotheekbranche. De grootte daarvan wordt bepaald door het zogenaamde OVA-percentage. Dat staat voor de overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling. Dit is het percentage waarmee de personele kosten geïndexeerd dienen te worden. De verzekeraars dienen de OVA-ruimte op te nemen in hun tarieven. De OVA voor 2019 voorziet in een loonontwikkeling van 2,7%. Cao-partijen constateren dat verzekeraars op dit moment de OVA-ruimte vooralsnog niet beschikbaar stellen aan de sector.

Wat nu?
Om die reden hebben de cao-partijen besloten om de krachten te bundelen en te onderzoeken of en zo ja, welke acties mogelijk zijn richting de verzekeraars om hen ertoe te bewegen die ruimte toe te kennen. Daarbij worden juridische stappen niet uitgesloten. In afwachting daarvan is het cao-overleg opgeschort.
Voor de werknemers in de apotheken betekent dit dat alle bepalingen uit de huidige cao die per 1 mei jl. is afgelopen, voorlopig blijven gelden. Nieuwe afspraken over voortzetting van de cao worden gemaakt zodra meer bekend is over de te ondernemen stappen richting de verzekeraars. Partijen hebben daarom gezamenlijk afgesproken dat zodra daar meer duidelijkheid over is, zij het cao-overleg zullen hervatten.