25 juni 2018

CNV-leden stemmen in met nieuwe cao-Kinderopvang.

Een overgrote meerderheid van de CNV-leden in de kinderopvang heeft ingestemd met de gemaakte afspraken voor de nieuwe cao Kinderopvang. Ook beide werkgevers hebben ingestemd. Hiermee is de nieuwe cao een feit. Medewerkers in de kinderopvang krijgen er in 2 jaar tijd 5.25% structureel bij, met daarbij een eenmalige uitkering van € 185.

In het akkoord staat dat het loon van werknemers op 1 juli met 2,25 procent stijgt en op 1 januari 2019 nog eens met 3 procent. Verder ontvangen pedagogische medewerkers volgende maand een eenmalige uitkering van 185 euro bruto naar rato van de omvang van het dienstverband. Onze leden wilden dat er een aanzienlijke loonsverhoging zou worden gerealiseerd. Dit is nu gelukt. De cao gaat met terugwerkende kracht in vanaf 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019.

Scholing ethische dilemma’s

Lizelotte Smits heeft voor CNV Zorg & Welzijn de cao-onderhandelingen gevoerd: “Ik ben blij dat we, na een moeizaam traject, nu goede afspraken hebben voor de hele sector. Ik ben met name trots op de afspraak in het akkoord over scholing over Ethische dilemma’s. Iedere medewerker in de kinderopvang kan deze gaan volgen. Dit is belangrijk omdat er een groeiende behoefte is aan kennis en vaardigheden op het gebied van ethiek en het voeren van een ethisch gesprek met elkaar. Dit draagt bij aan de professionaliteit van de pedagogisch medewerker en komt ten goede aan de onderlinge verhoudingen in de organisatie. We bouwen hiermee voort op een succesvolle pilot met een basistraining ethiek en gaan de module ethiek in de cao-app voor de kinderopvang uitbreiden. “

Flexibele inzetbaarheid

Een ander belangrijk punt van onderhandeling was de bovenmatige flexibiliteit die werkgevers verlangden van hun medewerkers. Veel werknemers draaien een onzeker aantal werkuren, maar moesten wel de volledige werkweek beschikbaar zijn voor hun werkgever, om vaak pas op het laatste moment opgeroepen te worden. Dit leidde tot onzekerheid en stress. In het onderhandelaarsakkoord is een staffel opgenomen die deze flexibele inzet fors beperkt.

Werkdruk

Om de werkdruk in de kinderopvang te verminderen, zijn de eerder wegbezuinigde niet- groepsgebonden uren (taakuren) weer ingesteld. Dit is de tijd die werknemers krijgen voor bijvoorbeeld oudergesprekken en rapportages. Deze taakuren moeten pedagogisch medewerkers er nu vaak bij doen op de groep, wat ten koste van de aandacht voor de kinderen gaat en dus de kwaliteit van de opvang. Smits: “Onze leden willen graag kwaliteit en goede zorg bieden. Soms voelen zij zich op dit punt tekort schieten, omdat zij andere werkzaamheden op de groep moeten doen en geen tijd aan de kinderen kunnen besteden.” In de cao is het minimum aantal uren voor niet-groepsgebonden taken vastgesteld op 37,5 uur per fulltimer per jaar. “Deze afspraak over deze taakuren schept duidelijkheid over de Beroepskracht Kind Ratio (BKR), dat is het aantal pedagogisch medewerkers in verhouding tot het aantal kinderen op de groep, waardoor deze werkzaamheden niet meer ten koste van de kinderen gaan”, aldus Smits.

Wil je weten wat het cao-akkoord in de praktijk betekent? Kijk dan eens naar het interview dat bestuurder Oscar Overbeek had met pm’er Stephanie Veenhuijsen. Zij bespraken op een zonnige dag de gemaakte cao afspraken.