1 juli 2019

CNV: samenwerking ministeries nodig om tekort zorgpersoneel op te lossen

Op dinsdag 2 juli vindt de tweede termijn van het algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid in de zorg plaats. CNV Zorg & Welzijn pleit voor een meer integrale benadering van het probleem van de personeelstekorten in de zorg, niet alleen het ministerie van VWS moet hierbij betrokken worden. Ook oplossingen die wellicht onder andere ministeries vallen moeten worden meegenomen: bijvoorbeeld rondom het btw-tarief en de OVA-ruimte.

Het algemeen overleg van 29 mei ging vooral over de voorspelde tekorten in de zorg, de vraag of de prognoses al dan niet correct waren en de kwaliteit van zorg. In een brief aan de Tweede Kamer pleit CNV Zorg & Welzijn bij het overleg op 2 juli voor een veel sterkere nadruk op behoud van personeel. ‘Wij zien een enorme uitstroom van zorgpersoneel’, zegt voorzitter CNV Zorg & Welzijn Anneke Westerlaken. ‘Samenwerking is niet alleen in de regio nodig, maar ook in Den Haag om de personeelstekorten in de zorg op te lossen.’

Btw-heffing maakt uitlenen personeel te duur
Terwijl er gezocht wordt naar behoud en nieuwe instroom van personeel, worden er maatregelen genomen die veel geld kosten. Het hanteren van het btw-tarief maakt het uitlenen en detacheren van personeel kostbaar. Deze uitgaven drijven de loonkosten op. Dit gaat ten koste van de inzet van extra personeel.

OVA-ruimte blijft achter bij economische groei
De OVA-ruimte is bepalend voor de contractloonstijging in veel zorgsectoren. Helaas blijven de prognoses van de OVA voor 2020 en 2021 ver achter bij de voorspelde economische groei. Om de zorg een aantrekkelijke sector te maken om in te werken, zullen de lonen meer moeten stijgen dan in de komende jaren door de OVA-ruimte mogelijk wordt gemaakt. De sociale partners moeten juist nu mooie cao-afspraken kunnen maken om de sector aantrekkelijker te maken. In veel zorgsectoren lukt dat nu niet en lopen onderhandelingen vast.

CNV vindt juist nu een integrale, domeinoverstijgende benadering van het arbeidsmarktprobleem noodzakelijk.