14 juli 2018

CNV waarschuwt voor definitief ‘zorginfarct’

zorginfarctDe doorstroming van patiënten van opname tot en met revalidatie staat onder grote druk. Een zorginfarct lijkt onafwendbaar zo stelt Anneke Westerlaken, voorzitter CNV Zorg & Welzijn. Nederlanders worden steeds ouder en wonen steeds langer thuis. Maar deze oudere thuiswonenden komen wel vaker dan anderen bij ziekte of na een (val)incident op de Spoedeisende hulp terecht. Dat heeft de opnamedruk op de keten van ambulancevervoer, spoedeisende hulpen, ziekenhuisafdelingen en verpleeghuizen enorm doen toenemen.

Deze zomer dreigt er een definitief halt te komen aan de doorstroming van deze patiënten. Medewerkers in de zorg gaan op vakantie. Dat versterkt het toch al nijpende tekort aan personeel. Opnamestops, sluiting van operatiekamers en ziekenhuisbedden zijn het gevolg. Ziekenhuisbedden worden bezet door mensen die eigenlijk op revalidatieafdelingen in verpleeghuizen horen te liggen. En verpleeghuizen kunnen niet meer terugvallen op zorg thuis of in alternatieve zorgomgevingen. Voor de zorgmedewerkers die niet op vakantie zijn, betekent de zomer dat zij nog harder dan normaal moeten lopen.

Ongekende vormen


Waar de rest van Nederland bijkomt, neemt voor het zorgpersoneel de komende weken de werkdruk ongekende vormen aan. Voor beginnende stagiaires geldt dat zij het tekort aan personeel vaak voor een deel moeten oplossen. (Nog) onvoldoende ingewerkt en gekwalificeerd krijgen zij extra taken toegewezen en stokt de begeleiding. Op basis van deze eerste ervaringen verlaten zij de zorg vaak weer. De problemen in de zorg zijn direct verbonden aan de problemen op de arbeidsmarkt: het grote tekort aan goed geschoold personeel. Al in het voorjaar van 2010 stelde de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) in een discussienota dat de zorgsector zich de komende jaren drastisch moest omvormen om de financiële en arbeidsmarktkrapte het hoofd te bieden. Wij zijn nu halverwege 2018 en tijd dat er drastische maatregelen worden genomen, anders dreigt een definitief zorginfarct.

Oplossingen


De overheid richtte zich de afgelopen jaren op het verschuiven van de aandacht in de zorg ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag. De  aandacht voor preventie is er, maar het is veel te weinig zo vinden wij. Er zijn inloopcentra in Vinex-wijken, er zijn nieuwe initiatieven om de zorg in de wijk te regelen in plaats van in het ziekenhuis. Er zijn actieplannen en hoofdlijnenakkoorden, maar er zijn nog niet die drastische maatregelen genomen die echt het effect maken voor een gezonde sector zorg en welzijn. Daarvoor is een ingrijpende reorganisatie in de zorg nodig en moeten oplossingen gezocht worden in het (voldoende) verhogen van de tarieven. Ook moeten zorgberoepen aantrekkelijker worden door overbodige bureaucratie te schrappen en professionele ruimte te vergroten. De kloof tussen bestuur en uitvoering is in veel zorgorganisaties te groot, de aanwezige denkkracht op de werkvloer wordt onvoldoende benut om de organisatie en daarmee de zorg te verbeteren. Daarnaast zien we meer dan een miljoen mensen in Nederland zonder betaald werk, afhankelijk van een uitkering. Door flexibel taken te herschikken kun je deze groep ondersteunend werk bieden in de zorg en zo zorgprofessionals ontlasten.

Belonen thuiszorg


Een zorginfarct voorkomen begint bij goede thuiszorg. Huidige en voorgaande  kabinetten hiervoor hebben zich vaak en duidelijk uitgesproken burgers langer thuis te verzorgen. Dit is vaak ook in het belang van de patiënt zelf die liever in de eigen omgeving wil zijn. Als we dit met z’n allen waardevol en belangrijk vinden, dan moet dat tot uiting komen in de waardering voor thuiszorgmedewerkers. Zij zijn belangrijk. Geef ze dus een volwaardig, vast contract en een goede beloning. Dat vraagt van gemeenten dat zij reële tarieven betalen voor de inzet van thuiszorg.

Het zijn uiteindelijk de medewerkers die het zorginfarct kunnen voorkomen. Laten wij goed voor hen zorgen, zodat zij dat voor ons en onze naasten kunnen op het moment dat we zorg nodig hebben. Vroeg of laat is dat namelijk iedereen.

Onze hulp op de werkvloer nodig? Neem contact op.