28 maart 2020

CNV Zorg & Welzijn: Nood breekt wet maar geen cao umc

Er bereiken CNV Zorg & Welzijn meerdere signalen dat enkele ziekenhuiswerkgevers de cao umc buiten werking willen stellen voor wat betreft de arbeidstijden en roostering. Dat is een stap te ver en juridisch niet mogelijk. Via een brief aan de werkgeversdelegatie van het LOAZ vraagt CNV Zorg & Welzijn aandacht voor dit onderwerp. 

Ongekende situatie

CNV Zorg & Welzijn heeft diepe respect voor iedereen die zich tot het uiterste inzet en steunt medewerkers in de zorg waar dat binnen de mogelijkheden ligt. Heel Nederland wordt op dit moment geconfronteerd met de gevolgen van het uitbreken van het coronavirus. Dat leidt tot een tot nu toe ongekende situatie met vergaande maatregelen. Ziekenhuizen treffen voorbereidingen om op te schalen naar code oranje en rood, daarbij wordt code zwart niet bij voorbaat uitgesloten. Het in dit stadium buitenwerking stellen van de cao voor wat betreft de arbeidstijden en roostering is echter veel te voorbarig, ongewenst en juridisch ook niet mogelijk.

Arbeidstijdenwet en cao

De arbeidstijdenwet (ATW) bepaalt dat in crisistijd voor bepaalde beroepen kan worden afgeweken van de ATW. Aanvullende afspraken in de cao zijn echter geen onderdeel van de ATW maar afspraken tussen sociale partners op brancheniveau. De cao kent geen clausule op grond waarvan het mogelijk is voor een van de partijen om (onderdelen van) de cao eenzijdig op te zeggen of buiten werking te stellen. Dit betekent dat de cao volledig van kracht blijft, zolang er geen andere afspraken zijn gemaakt.

Uitval voorkomen

Er moet worden voorkomen dat zorgwerknemers uitgeput raken. Dit is ook in het belang van werkgevers en patiënten. Om dat te bereiken is het van groot belang dat afspraken rond arbeidstijden en roostering gehandhaafd blijven tot het echt niet meer gaat. In dat geval kan aanpassing alleen gebeuren in overleg met de vakbonden. Ook en juist in tijden van crisis.