26 juni 2018

Minister De Jonge gaat met regeldruk in jeugdzorg aan de slag

Succesvol bezoek CNV Zorg & Welzijn aan Tweede Kamer

De vaste Kamercommissie van het ministerie van VWS besprak afgelopen donderdag de eerste evaluatie van de Jeugdwet in de Tweede Kamer. CNV Zorg & Welzijn heeft ter voorbereiding op dat debat een brandbrief naar alle leden van deze commissie gezonden omdat jeugzorgmedewerkers beter gehoord moeten worden. Want het is vijf voor twaalf voor deze sector. Als voorbereiding op dit debat spraken een aantal CNV-leden, onze voorzitter Anneke Westerlaken en onze Jeugdzorg-bestuurder Oscar Overbeek met het CDA-Tweede Kamerlid René Peters over deze brief. We hebben hem vooral op het punt van de verantwoordingsdruk extra informatie kunnen geven voor een in te dienen motie die avond. Deze motie had goede uitkomsten. Een succesvol bezoek van CNV Zorg & Welzijn aan Den Haag.

Motie Peters
René Peters diende na het bezoek van CNV de volgende motie om de jeugdzorg te verbeteren en de verantwoordingsdruk voor medewerkers te verminderen: “De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat zorgprofessionals zich iedere dag inzetten om passende en goede zorg te verlenen, maar dat het kan voorkomen dat jongeren en hun ouders of verzorgers hierover niet tevreden zijn; constaterende dat jongeren en hun ouders of verzorgers momenteel op verschillende plaatsen hiervan melding kunnen maken; constaterende dat zorgprofessionals in diverse procedures terecht kunnen komen, die elkaar deels kunnen overlappen en dat daarna vaak nog hoger beroep mogelijk is; constaterende dat zorgprofessionals zich tot een aantal jaren na de gebeurtenis moeten verantwoorden voor hetzelfde feit; constaterende dat dit veel stress, energie en vooral tijd kost voor zorgprofessionals; van mening dat het indienen van een klacht en het voeren van hoger beroep altijd mogelijk moet zijn en blijven; verzoekt de regering om te onderzoeken hoe de verschillende procedures met betrekking tot klachtbemiddeling en/of geschilbeslechting bij elkaar te voegen en te stroomlijnen zijn met als doel de zorgprofessional zo veel mogelijk te ontlasten, en gaat over tot de orde van de dag”.

Het antwoord van minister Hugo de  Jonge                                                                                                                                                                     “De motie-Tielen/Peeters op stuk nr. 10 verzoekt de regering te onderzoeken hoe de verschillende procedures met betrekking tot klachtbemiddeling en/of geschilbeslechting bij elkaar te voegen en te stroomlijnen zijn, met als doel de zorgprofessional zo veel mogelijk te ontlasten. Ik heb in de richting van de heer Peeters en van mevrouw Tielen aangegeven dat dit niet eenvoudig is, omdat er verschillende procedures zijn, die daar met een goede reden zijn gekomen. Ik zie wel het punt dat u maakt en ik ga er om die reden graag mee aan de slag. Ik laat ook hier het oordeel aan de Kamer.”

Beweging
Kortom, er lijkt eindelijk beweging op het dossier ‘verantwoordingsdruk’ in de jeugdzorg. Wij van CNV Zorg & Welzijn zijn tevreden over deze eerste stap van de minister. Vooral omdat aan bod is gekomen hoeveel invloed deze vorm van druk heeft op het dagelijkse functioneren van de jeugdzorgmedewerker. De CNV-leden hebben dit nadrukkelijk meegegeven aan het CDA-kamerlid Peters. Maar we zijn er nog lang niet met de Jeugdzorg. En wij blijven René Peters en Hugo de Jonge hierover bevragen. Net als dat we de andere, door CNV Zorg & Welzijn, genoemde onderwerpen zoals we hebben geformuleerd in onze brief voor de Vaste Kamercommissie en de bewindslieden scherp in de gaten houden en blijven agenderen. Zolang als dat nodig is. Omdat het vijf voor twaalf is voor de Jeugdzorg.

De komende weken gaan we je informeren over onze acties voor het verbeteren van jouw werk.