13 november 2017

Nieuwe cao voor dierenartsassistenten

Er is een nieuwe cao voor dierenartsassistenten. Dit zijn de belangrijkste afspraken uit het akkoord voor je op een rijtje.

Looptijd 

De CAO geldt van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019.

Salaris

Voor de gehele beroepsgroep zijn verbeteringen in het salaris afgesproken:

  • De loontabel 1A voor niet paraveterinair gediplomeerde dierenartsassistenten wordt gefaseerd afgeschaft.
  • Nieuwe medewerkers zonder paraveterinair diploma worden na drie jaar ervaring gelijkgesteld met paraveterinair gediplomeerden, mits de omvang van het dienstverband tenminste 50% bedroeg van het full-time dienstverband.
  • Voor de paraveterinair gediplomeerden wordt in loontabel 1B de laagste trede geschrapt van schaal A en daarmee het aanvangssalaris met 3% verhoogd.
  • De algemene verhoging van de lonen en de loonschalen bedraagt: 2% per 1 januari 2018 en per 1 januari 2019 minimaal 2% of zoveel meer als de loonindex op dat moment aangeeft.

Vergoedingen

  • Voor de reiskostenvergoeding wordt de maximum grens van 25 kilometer opgetrokken naar 35 kilometer. In geval van gebroken diensten worden voor beide diensten de gemaakte reiskosten vergoed.
  • De consignatievergoeding wordt per 1 januari 2018 verhoogd naar 90 eurocent per geconsigneerd uur.

Budget voor nascholing

Voor nascholing kan een beroep kan worden gedaan op financiële middelen ter grootte van 250 euro. In overleg met de werkgever kan hiervan naar boven worden afgeweken. Deze middelen worden niet doorgeschoven.

Protocol afspraken

We hebben afgesproken om gedurende de looptijd van de CAO met de werkgevers te blijven praten over een aantal onderwerpen, onder andere:

  • de doorstroming van A-B-C
  • de functie van praktijkmanager
  • de beloning van niet paraveterinair gediplomeerden en hun eventuele instroom in het loongebouw voor de paraveterinair gediplomeerden

Daarnaast zijn CAO-teksten verduidelijkt zoals artikel 27 over consignatiediensten en artikel 25 over overuren.

Ga naar de cao-pagina van dierenartspraktijken.