7 juni 2018

Nieuwe CAO VVT definitief: achterban ook akkoord

cao vvtAlle leden van de bij de cao-onderhandelingen betrokken partijen,  ActiZ, BTN en de vakbonden CNV Zorg & Welzijn, FNV Zorg & Welzijn, FBZ, en NU ’91, hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord voor de CAO VVT dat op 7 mei jl. werd gesloten. Daarmee is de Cao Verpleeg- en Verzorgingshuizen, Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg  een feit.

De nieuwe cao heeft een looptijd van 15 maanden en gaat in op 1 april 2018. In het akkoord is een loonsverhoging van 4% opgenomen per 1 oktober 2018. Vanaf 1 september stijgen ook de leerlingsalarissen met 10% en wordt de stagevergoeding verhoogd tot € 400,-.

Waardering

Anneke Westerlaken, voorzitter CNV Zorg & Welzijn: ‘We zijn blij dat de gemaakte afspraken nu definitief zijn. Werkgevers en vakbonden willen de zorgsector aantrekkelijk houden voor huidige medewerkers, uitstroom uit de sector voorkomen en nieuwe medewerkers aantrekken. De vakbonden hebben goede afspraken kunnen maken. Alle partijen zijn tot dit mooie resultaat gekomen omdat zij grote waarde hechten aan een goede marktconforme beloning. Hieruit spreekt waardering voor het werk van zorgprofessionals.´

Salarismaatregelen

• De lonen worden per 1 oktober 2018 structureel verhoogd met 4%
• Gewerkte meeruren tellen mee bij de berekening van de hoogte van de eindejaarsuitkering en het vakantiegeld.
• De leerlingensalarissen voor het eerste en tweede praktijkleerjaar voor niveaus 3, 4 en 5 worden per 1 september 2018 verhoogd met 10%. Deze 10% is inclusief de algemene loonsverhoging van 4% (per 1 oktober 2018). De FWG salarissen (behalve FWG 05) worden per 1 oktober 2018 verhoogd met 4%.
• De stagevergoeding wordt per 1 september 2018 verhoogd naar € 400,-.

Oriëntatiebaan

Er komen oriëntatiebanen voor zij-instromers. Zij kunnen tegen een vergoeding van €1800 per maand drie maanden lang een oriëntatiestage volgen in de VVT.

Flexibiliteit

De gemiddelde arbeidsduur van deeltijdwerkers wordt per 1 januari 2019 op halfjaarbasis bepaald. Dit met als doel te voorkomen dat een werknemer gedurende het jaar te maken krijgt met te grote schommelingen in zijn of haar arbeidsuren/werktijden (zgn. min- en plus-uren).

Vergoeding kosten verplichte scholing

De door de werkgever verplicht gestelde scholing wordt volledig vergoed, zowel in tijd als in geld. Dit in tegenstelling tot de huidige mogelijkheid om in overleg met de OR afwijkende afspraken te maken. Om zorgorganisaties de nodige tijd te bieden om zo nodig eigen regelingen hierop af te stemmen, is een overgangstermijn afgesproken tot 1 januari 2019.

Lees hier het hele Onderhandelaarsakkoord-cao-vvt-2018-2019-definitief