6 juli 2017

Nieuwe regels voor jouw gezondheid!

Werken in zorg en welzijn betekent in te veel gevallen werkdruk, voortdurend reorganiseren en agressie in de beroepsuitoefening. Daarom is de nieuwe Arbowet voor jou en je collega’s extra belangrijk. CNV zet de hoofdpunten op een rij.

De Arbowet is er om werknemers en werkgevers te ondersteunen bij het doel om gezond en veilig te kunnen werken vanaf de eerste stap in de organisatie tot aan je pensioen.De vernieuwde Arbowet is ingegaan op 1 juli 2017. Er is een aantal veranderingen ingevoerd om de nadruk te leggen op voorkomen van ziekte en uitval in plaats van op herstel. Preventie dus. De nieuwe wet geldt voor alle werknemers dus ook als je flexwerker bent, uitzendkracht of stagiaire.

Arbo-eisen
Elke werkgever moet aan bepaalde Arbo-eisen voldoen, denk aan de begeleiding bij ziekte of het in kaart brengen van gezondheidsrisico’s in jouw werkomgeving. Vanaf 1 juli 2017 is er een basiscontract. Hierin zijn minimumeisen vastgelegd voor het contract dat jouw werkgever heeft met de bedrijfsarts en anderen zoals de arbeidsdeskundige in de organisatie. Daarnaast kunnen er aanvullende afspraken worden opgenomen bijvoorbeeld over de toegang tot een vertrouwenspersoon. De OR krijgt een instemmingsrecht bij het vaststellen van dit contract en de keuze van de bedrijfsarts en andere deskundigen/arbodienst.

Open spreekuur
Nieuw is ook het open spreekuur van de bedrijfsarts. Je kunt daardoor terecht met vragen of zorgen over je gezondheid in relatie tot je werk als je nog niet ziekgemeld bent of nog geen specifieke klachten hebt. Toestemming van je werkgever om naar dit spreekuur te gaan is niet nodig.

Second opinion
Als werknemer krijg je recht op een second opinion van een andere (bedrijfs-)arts. Bedrijfsartsen moeten ook een klachtenprocedure hebben. Beslissingen over klachten worden niet genomen door degenen die op een of andere manier bij de klacht betrokken zijn.

Bedrijfsarts op de werkvloer
De bedrijfsarts krijgt daarnaast vrije toegang tot de werkvloer. Zo kunnen zij zich beter een beeld vormen van de situatie ter plaatse. De arts moet nadrukkelijker gaan adviseren over het voorkomen van ziekteverzuim.

De bedrijfsarts dient met de OR of andere werknemersvertegenwoordigers te overleggen. Hierdoor wordt de samenwerking versterkt in de aanpak van ziekmakende werkomstandigheden.

Onder meer om ook vanuit de werknemers zelf te kunnen adviseren aan bedrijfsarts en andere deskundigen was al voorgeschreven dat er per organisatie een of meer preventiemedewerker(s) aanwezig zijn. Voor de benoeming van deze medewerker is eveneens instemming van de OR geregeld.

Let op jezelf

Vanuit de dienstverlening kennen we helaas veel voorbeelden van werknemers die wegens agressieve bejegening of werkdruk moeten afhaken. Laat dit niet gebeuren en trek tijdig aan de bel. De nieuwe Arbowet biedt mogelijkheden. En natuurlijk kun je altijd je laten adviseren  door de bond.

De CNV Academie biedt diverse trainingen en ondersteuning.

Meer weten over de nieuwe Arbowet of bel met 030-7511785.