25 mei 2020

Onderhandelaarsakkoord voor nieuwe cao ambulancesector bereikt

Goed nieuws! Vakbonden CNV Zorg & Welzijn, FNV Zorg en Welzijn en Werkgeversorganisatie Ambulancezorg Nederland (AZN) hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe cao voor de ambulancesector. Marco Dons, bestuurder arbeidsvoorwaarden CNV: ‘Medewerkers in de sector ambulancezorg zijn van cruciaal belang en verdienen (juist nu) een goede cao met duidelijkheid en zekerheid voor nu en in de toekomst.’

Het akkoord is in een bijzondere tijd tot stand gekomen. Cao-partijen hebben vanwege de coronacrisis op afstand met elkaar onderhandeld.

Belangrijkste afspraken

De belangrijkste afspraken die cao-partijen hebben gemaakt zijn:

  • Een salarisverhoging gelijk aan de cao-ziekenhuizen: 5% per 1 januari 2020 en 3% per 1 januari 2021 (voor de hoogste salarisschalen geldt een aftopping). Ook de eenmalige bruto uitkering van €1.200,- (naar rato) over 2019 van de cao-ziekenhuizen is gevolgd;
  • De onregelmatigheidstoeslag wordt geharmoniseerd met die van de cao-ziekenhuizen. Vanaf 1 oktober 2020 geldt de nieuwe regeling, die over het algemeen gunstiger zal uitpakken. Voor medewerkers waarvoor de harmonisatie onverhoopt toch nadelig uitpakt is een compensatieregeling voor drie jaar afgesproken;
  • Cao-partijen gaan een regeling uitwerken ingaande 1 juli 2021 met drie onderdelen: eerder stoppen met werken, minder werken met vitaliteitspact en verlof sparen voor later. Daarbij wordt geanticipeerd op de nieuwe wetgeving als gevolg van het pensioenakkoord. Vanaf 1 september 2020 kan al worden deelgenomen aan een vitaliteitspact;
  • Het protocol voor functiewaardering FWG wordt opgenomen in de cao, zodat binnenkort de implementatie gestart kan worden. Werkgevers en medewerkers worden daarover nog verder geïnformeerd. Medewerkers behouden hun salaris en oude salarisperspectief. In geval van een hogere indeling geldt een overschaling in het naast hogere bedrag in de nieuwe schaal;
  • De verplichte Periodieke Arbeidsgezondheidskundige Monitor (PAM) komt per 1 januari 2021 te vervallen en wordt vervangen door een vrijwillig Periodiek Medisch Onderzoek (PMO).

Raadpleging achterban

Het onderhandelaarsakkoord wordt de komende weken voorgelegd aan de achterban van de vakbonden en de leden van AZN. Bij een positief resultaat van deze raadplegingen is de nieuwe cao ambulancezorg een feit.

Over de cao

De cao ambulancezorg geldt voor meer dan 6000 ambulancemedewerkers van de 25 Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV’s) in Nederland. De cao ambulancezorg heeft een looptijd van 1 januari 2020 tot 1 juli 2021.