17 december 2018

Onderhandelaarsakkoord voor nieuwe cao Apotheken

Cao-partijen CNV Zorg & Welzijn, FNV Zorg & Welzijn, ASKA, VZA, hebben gezamenlijk een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe Cao Apotheken en aanpassing van de pensioenregeling PMA. Hieronder enkele highlights uit het akkoord.

Looptijd Cao Apotheken
De Cao Apotheken heeft een looptijd van 1 mei 2017 – 1 mei 2019 (of 1 juni 2019 als dat nodig is voor AVV door het Ministerie van SZW).

Loon
De salaristabellen van de Cao Apotheken worden structureel met 2% verhoogd op 1 april 2019 en incidenteel wordt een loonsverhoging betaald van 1,5% (over het bruto jaarsalaris 2018) in april 2019 voor werknemers die in april 2019 in dienst zijn bij een werkgever die onder de werkingssfeer van de Cao Apotheken valt.

Loondoorbetaling bij ziekte
Vanaf 30 april 2019 geldt de volgende regeling inzake loondoorbetaling bij ziekte: het loon wordt aangevuld tot 100% over het 1e tijdvak van maximaal 26 weken. Over het tweede tijdvak van maximaal 26 weken heeft de werknemer aanspraak op 90% van dit loon. Over het derde tijdvak van 26 weken heeft de werknemer aanspraak op 80% van dit loon. Over het vierde en laatste tijdvak van 26 weken heeft de werknemer aanspraak op 70% van dit loon.

Werkdruk
Werkdruk is een serieus onderwerp in onze branche. Tijdens het overleg met de werkgevers is gebleken dat er al veel onderzoek naar is gedaan. In de komende periode zal een zgn. “peergroup” zich buigen over de onderzoeken die er nu al liggen om kijken welke resultaten bruikbaar zijn en op welke wijze deze concreet toegepast kunnen worden in de apotheken.

Pensioenregeling PMA (Pensioenfonds Medewerkers Apotheken)
De pensioenregeling van PMA wordt per 1 januari 2020 op een evenwichtige manier gewijzigd door:

  • tijdelijke verlaging van de pensioenopbouw;
  • wijziging van de toeslagverlening (van loonindex naar prijsindex) en – indien noodzakelijk
  • wijziging van de grondslag van het partnerpensioen (van opbouw naar deels risico).

Wil je de gehele tekst van het akkoord lezen? Dat kan: Onderhandelingsresultaat Cao Apotheken 2017-2019 def.

Leden van CNV Zorg & Welzijn hebben een nieuwsbrief ontvangen met daarin de optie om te stemmen. Stemmen kan tot 21 december 12 uur.