15 oktober 2018

Start onderhandelingen nieuwe cao ambulancezorg

Woensdag 17 oktober vindt de eerste overlegronde plaats met de werkgeversdelegatie van Ambulancezorg Nederland (AZN) en CNV Zorg & Welzijn. CNV zoekt constructief en oplossingsgericht naar verdere verbeteringen en aanpassingen in het eerdere door alle cao-partijen getekende onderhandelingsresultaat.

FNV komt niet naar de onderhandelingstafel. Zonder uitdrukkelijke toestemming van FNV zijn aanpassingen in de huidige looptijd van de cao niet mogelijk. Daardoor kunnen de aanpassingen en verbeteringen voor een nieuwe cao ambulancezorg helaas feitelijk pas per 1 januari worden gerealiseerd. Wij zijn ons ervan bewust dat we inmiddels weer ruim vier maanden verder zijn. Wat ons betreft, moet er tevens een reparatie komen over de periode vanaf 1 juli 2018.

Eigen cao ambulancezorg

We houden een eigen cao ambulancezorg. Voor alle duidelijkheid: alleen de nieuwe afspraken worden aangepast. Dat betekent dat al het overige hetzelfde blijft.

Verdere verbeteringen

Het huidige onderhandelingsresultaat is het uitgangspunt bij het overleg. Hierop willen wij verdere verbeteringen realiseren. Over deze tekst lezen we overigens regelmatig een aantal verkeerde opvattingen. Ter verduidelijking:

  • De ORT-doorbetaling tijdens vakantie blijft zoals die nu is;
  • Vergoedingen voor aanwezigheid en bereikbaarheidsdiensten blijven hetzelfde;
  • Er vindt geen toepassing van de Jaar Uren Systematiek (JUS) plaats;
  • De inschaling van chauffeurs in FWG 45 is ook een garantie voor de toekomst.

CNV wil betere waardering voor medwerkers

Wij werken met zijn allen aan de kwaliteit van ambulancezorg. Wij willen een solidariteitsgedachte in de nieuwe cao ambulancezorg. Alle functies moeten er daarom arbeidsvoorwaardelijk op vooruit gaan. Wij willen een betere waardering voor het werk dat je doet.

Speerpunten voor de komende gesprekken met de werkgeversdelegatie zijn onder meer:

  • De verbetering van arbeidsvoorwaarden per 1 juli 2018 moet tot uitdrukking komen in de nieuwe cao ambulancezorg;
  • Betere waardering van ambulanceverpleegkundigen;
  • Ouderenbeleid en duurzame inzetbaarheid;
  • Wij brengen het ORT-vraagstuk opnieuw ter tafel

Achterbanraadpleging

Wij gaan voor een onderhandelingsresultaat met zo breed mogelijk gedragen afspraken. Wij gaan onderzoeken of we ook een opiniepeiling kunnen houden naast onze eigen achterbanraadpleging. Een onderhandelingsresultaat leggen wij altijd voor aan onze leden.

CNV komt naar de werkplek

Wij willen graag met iedereen het gesprek aangaan over de nieuwe cao ambulancezorg. Daarom gaan we informatiebijeenkomsten organiseren. Tijdens deze bijeenkomsten willen we ook de stand van zaken over de cao- onderhandelingen weergeven. Je kunt vragen stellen, vertellen wat je belangrijk vindt en ons informeren. Wat ons betreft, vinden de bijeenkomsten zoveel mogelijk plaats op de werklocaties, zoals ambulanceposten en centrale meldkamers. Wij proberen zoveel mogelijk regio’s te bezoeken. Binnenkort krijg je van ons een overzicht van data en tijdstippen en locaties van de informatiebijeenkomsten.

Wij houden je op de hoogte

Wij geloven dat er oplossingen te vinden zijn aan de cao-onderhandelingstafel. Zoals eerder aangegeven vinden wij actievoeren nu nog prematuur. Wij gaan je zo goed mogelijk op de hoogte houden over het verloop aan de cao-tafel.

Jouw mening inbrengen?

Wil je als CNV-lid opvattingen van CNV-leden en overige betrokkenen inbrengen in het overleg met de werkgevers? Sluit je dan aan bij de sectorgroep ambulancezorg CNV. Stuur een mail naar m.dons@cnv.nl