6 november 2018

Stemmen voor nieuwe cao Ambulancezorg

CNV Zorg & Welzijn heeft met AZN een principe akkoord bereikt voor een nieuwe cao Ambulancezorg per 1 januari 2019 met een looptijd van 1 jaar. Met dit akkoord zijn nog een aantal verbeteringen doorgevoerd, bovenop het akkoord dat in juni met alle betrokken partijen is bereikt. Dit resultaat is vandaag via een nieuwsbrief voorgelegd aan de leden voor ter stemming.

Marco Dons, onderhandelaar CNV Zorg & Welzijn: “We zijn blij met het resultaat dat in nauwe afstemming met onze achterban tot stand is gekomen. We zijn tot het uiterste gegaan. De noodzaak is groot: zonder een nieuwe cao zal de huidige achterstand nog meer oplopen.” 

Belangrijkste verbeteringen bovenop onderhandelingsresultaat in juni

 

Alle medewerkers ontvangen in januari 2019 een uitkering van 4% van het jaarsalaris.

Dit als compensatie voor het uiteen lopen van de arbeidsvoorwaarden binnen de acute zorg in 2018 / het achterwege blijven van de loonsverbetering die afgesproken was in het onderhandelingsresultaat in juni 2018. Dit betekent bijvoorbeeld voor een medewerker op het maximum van schaal 9 (verpleegkundige) een uitkering van (€ 3691, – x 12 x 4% =) € 1771,68. Dit in plaats van het openbreken van de cao per 1 juli 2018 conform het eerdere overlegresultaat.

Per 1 januari 2019 krijgen alle medewerkers in de ambulancezorg een substantiële loonsverhoging.

Eenieder krijgt een loonsverhoging door toepassing van de inschaling en inpassingnummers van de cao-ziekenhuizen, zoals in het eerdere overlegresultaat van juni 2018 overeengekomen.

 • Kernfuncties
  (Ambulance chauffeur, Ambulance verpleegkundige, Verpleegkundige centralist meldkamer ambulancezorg).
  In de overgang krijgt iedereen er ook nog één periodiek bij. Zit je nu in schaal 7/9, periodiek 11, dan kom je in FWG 45/55, periodiek 12.
  Dit betekent een verhoging van het basissalaris van ambulance chauffeurs van 6,44% en voor ambulance verpleegkundigen en verpleegkundig centralisten van 6,11%, zie bijlage A (Pdf).
 • Niet kernfuncties
  Medewerkers worden overgeschaald naar twéé inpassingsnummers hoger in de inpassingstabel cao-ziekenhuizen. Zie bijlage B (Excel).
  Als voorbeeld: een medewerker in een niet kernfunctie die nu in schaal 6 eindtrede 11 zit, gaat van €2632, – naar €2797, – (= + €165, -). Omgerekend is dit een verhoging van 6,27%.

Actuele functie omschrijving en waardering voor 1 oktober 2019.
Afgesproken is dat úiterlijk 1 oktober 2019 het protocol functiewaardering en het functieboek met beschrijvingen moet zijn vastgesteld. Daarna vindt overleg plaats over de gevolgen voor de inschalingen en salarisperspectieven. Alle functies worden gewaardeerd aan de hand van: kennis, zelfstandigheid, sociale vaardigheden, risico’s, verantwoordelijkheden en invloed, uitdrukkingsvaardigheid, bewegingsvaardigheid, oplettendheid en overige functie eisen. Zo’n onafhankelijk functiewaarderingssysteem is nodig als we de sector Ambulancezorg serieus willen nemen. Hierbij houdt je altijd minstens het oude salarisperspectief.

De huidige cao regeling voor onregelmatigheidstoeslag (ORT) blijft nu intact.
Uit reacties op het onderhandelingsresultaat van juni 2018 bleek dat voor een gedragen cao resultaat de ORT gehandhaafd moest blijven. Wij hebben dit nu alsnog voor je kunnen uitonderhandelen. De bepalingen van de cao-ziekenhuizen over de berekening van de vergoeding onregelmatige dienst (artikel 9.4) worden overgenomen in de cao ambulancezorg. Echter: de inwerkingtreding hiervan wordt uitgesteld totdat het verschil als gevolg van de cao-loonstijgingen van de ziekenhuizen is genivelleerd. Tot die tijd blijven dus de oude ORT-tarieven en -tijden uit de cao Ambulancezorg van kracht!

Nieuw beleid op het gebied van duurzame inzetbaarheid
In 2019 wordt een nieuw beleid t.a.v. duurzame inzetbaarheid uitgewerkt, dat per 1 januari 2020 in werking kan treden. Onderdelen hiervan zijn:

 • een vitaliteitspact met mogelijkheden voor vervroegde uitstroom of deeltijdpensioen; en
 • het vergroten van pensioenkennis en financieel inzicht

Verbetering van de reiskostenregeling.
De reiskostenregelingen worden vereenvoudigd en beter afgestemd op de daadwerkelijk gereden kilometers.

 • Voor woon/werkverkeer en dienstreizen (reis naar een andere plaats dan je standplaats) geldt een vergoeding van € 0,19 per kilometer
 • Voor de woon/werkkilometers is er een maximumvergoeding over 50 kilometer enkele reis (100 km retour). Er is geen ondergrens meer voor medewerkers die binnen 10 kilometer van het werk wonen.

Tijdens de laatste cao onderhandelingen tussen cao partijen was het overlegresultaat van juni 2018 het uitgangspunt. De afspraken uit het overlegresultaat juni 2018, waarover door de CNV leden eerder positief is gestemd, zijn overgenomen in het principe akkoord voor een nieuwe cao ambulancezorg.

Verbeteringen uit overlegresultaat van juni 2018 blijven staan, zoals:

 

Loonsverhoging vanaf 1 april 2019.
Loonsverhogingen en eenmalige uitkeringen die vanaf 1 april 2019 worden overeengekomen in de cao-ziekenhuizen worden overgenomen in de cao ambulancezorg.

Vergoeding uitloop van dienst voor deeltijdmedewerkers
De vergoeding voor uitloop van een dienst geldt vanaf 1 januari 2019 ook voor medewerkers met een deeltijd dienstverband.

FWG garanties.
De genoemde inschalingen van kernfuncties kunnen na actualisatie en waardering in 2019 naar boven worden bijgesteld, maar niet naar beneden. Ook medewerkers in de niet kernfuncties behouden hun salarisperspectief.

Verbetering vakantietoeslag.
Verhoging van 8 naar 8,33%

Betrekken ombudsman bij niet naleving cao.
Partijen spreken af gezamenlijk op te treden bij ernstige en/of aanhoudende signalen over niet-naleving van de cao en zo nodig de ombudsman hierbij te betrekken.

De cao ambulancezorg blijft voor het overgrote deel intact.

Alleen de afspraken die benoemd worden in het principe akkoord zijn van toepassing.

Ter verduidelijking daarom nogmaals de volgende opmerkingen:

 • De regeling ORT doorbetaling tijdens vakantie blijft van kracht.
 • Vergoeding van overwerk en extra diensten blijven beschermd.
 • Er is geen jaar uren systematiek.
 • Er is een werkgelegenheidsgarantie.

Wil je alle afspraken nalezen, zie hier het volledige principe-akkoord (Pdf).