7 oktober 2016

Triage uitvraagsystemen ambulance onder de loep

Professionals in het werkveld zijn er zelf van overtuigd dat de ambulancezorg in Nederland beter geregeld en van hogere kwaliteit is dan in andere Europese landen. Toch zijn er meer ambulances nodig in de acute zorgketen, en dit komt door een aantal factoren.

Een daarvan is de invoering van triage uitvraagsystemen als NTS en ProQA, die nu onder de loep liggen. Een doorgevoerde preventieve gedachte en werkwijze waardoor er meer ambulances rijden is op zich goed voor de kwaliteit van zorgverlening. Maar daar moet het aantal ambulances op de te voorziene werkdrukverhoging dan wel op worden aangepast. Zo is er een toename van ‘Eerste hulp, geen vervoer-ritten’ die veel tijd kosten met de nodige administratieve rompslomp, omdat er in de sector ambulancezorg een uitgebreide zorgvuldige verslaglegging wordt verwacht.

Wij hebben onze leden in de gelegenheid gesteld om deel te nemen aan een enquête over spoedzorg voor tv-programma De Monitor. De uitslag van die enquête kun je hier inzien.
Door sluiting van ziekenhuizen in sommige regio’s is de reisduur met patiënten in ambulances toegenomen. Inrichting van huisartsenposten geeft vaak een grotere reisafstand voor een huisarts om de patiënt thuis te bezoeken. Hierdoor is ook meer vraag om een ambulance vanuit de huisartsen.

16 miljoen voor ambulancezorg

In de vorige CNV Zorg & Welzijn-nieuwsbrief is het RIVM document Het Referentiekader spreiding en beschikbaarheid ambulancezorg 2016 door te lezen. Tekorten aan ambulances waren cijfermatig aantoonbaar! Door nu bijna 16 miljoen euro vrij te maken, wil minister Schippers ervoor zorgen dat hiervoor vanaf 2017 in elke regio voldoende ambulances beschikbaar zijn. Dit is een goed signaal voor alle betrokken in de ambulancezorgsector.

Echter, een slachtoffer/patiënt wordt vaak behandeld door verschillende ketenpartners (huisarts/ambulance/ziekenhuis etc). Er is een groot tekort aan gespecialiseerd verpleegkundigen. Het is daarom belangrijk dat onder meer zorgorganisaties, ambulancewerkgevers en vakbonden ook regionaal in de acute ketenzorg nauw gaan samenwerken in personeel en opleidingsbeleid om het arbeidsmarktvraagstuk in de acute zorgketen te tackelen.