2 november 2018

Update principe-akkoord cao ambulancezorg

Op 30 oktober 2018 heeft CNV Zorg en Welzijn met Ambulancezorg Nederland (AZN) een cao-principeakkoord bereikt voor de sector ambulancezorg. Het is gelukt om aan de hand van het eerder bereikte cao-overlegresultaat van 4 juni 2018 alsnog een principeakkoord – met een aantal extra verbeteringen ten opzichte van het eerdere resultaat – voor de cao 2019 te bereiken.

Afspraken

Het principeakkoord bevat afspraken over een nieuwe cao ambulancezorg voor 2019 met een looptijd van een jaar.

– Per 1 januari een uitkering van 4% van het jaarsalaris.
Alle medewerkers ontvangen in januari 2019 een uitkering van 4% van het jaarsalaris als compensatie voor het uiteen lopen van de arbeidsvoorwaarden binnen de acute zorg in 2018.
Voor een medewerker op het maximum van schaal 9 (verpleegkundige) betekent dit bijvoorbeeld een uitkering van (€ 3691,- x 12 x 4% =) € 1771,68.
Dit in plaats van het openbreken van de cao per 1 juli 2018 conform het eerdere overlegresultaat. Door de afwijzing hiervan door FNV is dat namelijk niet meer mogelijk, omdat dit alleen met alle cao-partijen uitgevoerd kan worden.

– Per 1 januari een substantiële loonsverhoging
Per 1 januari 2019 krijgen alle medewerkers in de ambulancezorg een substantiële loonsverhoging door toepassing van de inschaling en inpassingsnummers van de cao-ziekenhuizen. Dit is overeenkomstig wat in het eerdere overlegresultaat overeengekomen.
Voor de kernfuncties betekent dit een verhoging van het basissalaris van meer dan 6%.
Afgesproken is dat voor 1 oktober 2019 het protocol functiewaardering en functieboek met beschrijvingen moet zijn vastgesteld. Daarna wordt overlegd over de gevolgen voor de inschalingen en salarisperspectieven.

– De oude ORT- tarieven blijven voorlopig intact.
De bepalingen van de cao-ziekenhuizen over de berekening van de vergoeding onregelmatige dienst (artikel 9.4) worden overgenomen in de cao ambulancezorg. Echter: de inwerkingtreding hiervan wordt uitgesteld totdat het verschil als gevolg van de cao-loonstijgingen van de ziekenhuizen is genivelleerd. Tot die tijd blijven dus de oude ORT-tarieven uit de cao Ambulancezorg van kracht.

– Nieuw beleid op Duurzame Inzetbaarheid
In 2019 wordt nieuw beleid op het gebied van Duurzame inzetbaarheid uitgewerkt, dat per 1 januari 2020 in werking kan treden. Onderdelen hiervan zijn een vitaliteitspact met mogelijkheden voor vervroegde uitstroom of deeltijdpensioen. Ook het vergroten van pensioenkennis en financieel inzicht zijn onderdelen die uitgewerkt worden.

– Verbetering van de reiskostenregeling.
De reiskostenregelingen worden vereenvoudigd en beter afgestemd op de daadwerkelijk gereden kilometers.
Voor zowel de gereden kilometers woon/werkverkeer als voor dienstreizen zal een vergoeding van € 0,19 per kilometer gelden.
Voor de woon/werkkilometers is er een maximumvergoeding over 50 kilometer enkele reis.
Er is geen ondergrens meer voor medewerkers die binnen 10 kilometer van het werk wonen.

Het vervolg

Verder worden de afspraken uit het eerdere overlegresultaat overgenomen in het principeakkoord. Om alle veranderingen zorgvuldig te kunnen doorvoeren, zal de ingangsdatum van een aantal afspraken wat opschuiven. De volledige tekst van het principeakkoord volgt zodra CNV Zorg & Welzijn en AZN en de technische uitwerking afgerond hebben. Binnenkort ontvang je een nieuwsbrief van ons met een link naar de volledige tekst van het principe akkoord. Wij leggen het dan ter stemming aan onze leden voor. Zij hebben het laatste woord.