5 juni 2018

Wat staat er in het nieuwe onderhandelaarsakkoord van de sector ambulancezorg?

cao ambulancezorgAmbulancemedewerkers krijgen dit jaar een extra loonsverhoging. Dat is gisteren vastgelegd in een voorlopig akkoord voor de ambulancezorg, na initiatief van CNV Zorg & Welzijn.

‘We zijn blij dat alle partijen aan die oproep gehoor hebben gegeven en dat er een een goed akkoord ligt dat belangrijke, structurele verbeteringen bevat voor de ambulancezorg’, aldus CNV Zorg & Welzijn bestuurder en onderhandelaar Marco Dons. ‘Dankzij meer loon zijn nieuwe medewerkers beter te werven en huidige medewerkers beter te behouden. Ons doel was dan ook om een structurele loonsverhoging vast te kunnen leggen, ook om marktwerking en onderlinge concurrentie in de ambulancezorg te voorkomen. Dit doel hebben we bereikt!’

Hoe gaan medewerkers er precies op vooruit?

Ambulanceverpleegkundigen, ambulancechauffeurs en verpleegkundig centralisten gaan er per 1 juli 2018 al structureel meer dan 6% op vooruit in hun eindperiodiek basisloon. Ook alle niet-kernfuncties krijgen fors meer loonsverhoging vanaf deze datum. Anneke Westerlaken, voorzitter CNV Zorg & Welzijn: ‘Ik ben blij dat alle cao-partijen in de ambulancezorg hun verantwoordelijkheid hebben genomen om échte verbeteringen voor medewerkers te realiseren. Een ‘must’ als de sector zijn mensen wil behouden. We zagen deze gezamenlijke verantwoordelijkheid ook al bij de onderhandelingen in de vvt. Ik roep alle werkgevers in de andere sectoren in zorg en welzijn deze goede voorbeelden te volgen.’

Cao ziekenhuizen als voorbeeld

Door de forse verhoging van het basisloon is het met deze nieuwe cao-afspraken ook mogelijk om de onregelmatigheidstoeslag (ORT) per 1 januari 2019 in overeenstemming met afspraken hierover in de cao van ziekenhuizen te brengen. Voor ambulanceverpleegkundigen is een volledige reparatie ten opzichte van collega Intensive Care- en Spoedeisende Hulp-verpleegkundigen in de ziekenhuizen gerealiseerd. Het is belangrijk om dit verschil gelijk te trekken. Ook hier in verband met het behoud van medewerkers voor de ambulancezorg.
Functieomschrijving en -waardering
Uitgangspunt volgens de nieuwe cao wordt dat de werknemer een actuele functiebeschrijving heeft die voldoet aan de door cao-partijen vast te stellen kwaliteitseisen die zijn opgenomen in het protocol functiewaardering.

Sectorspecifieke afspraken

Waar het wenselijk is om aan te sluiten op de cao ziekenhuizen wordt dat gedaan. Maar er zijn ook sectorspecifieke afspraken gemaakt zoals:
• Bij uitloop van diensten waardoor overwerk ontstaat krijgen parttime medewerkers dezelfde vergoeding als fulltimers;
• Werkgelegenheidsgarantie bij reorganisatie, fusie of overname;
• De overgangsregelingen voor oudere medewerkers blijven gelden voor de rechthebbenden in de sector;
• Onderzoek vervroegde uitstroom: cao-partijen spreken af te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om medewerkers die niet onder een overgangsregeling vallen vervroegde uitstroommogelijkheden te bieden in samenhang met nieuwe instroom van medewerkers.

Lees hier het voorlopige, volledige cao-akkoord