Hoe helpt CNV Zorg & Welzijn je bij ethische vragen?

Ethiek gaat over de vraag naar ‘het goede’. Mensen houden zich op allerlei manieren met deze vraag bezig. Het is een uitdaging om onder woorden te brengen wat het leven goed maakt, wat van waarde is en hoe je dat kunt bereiken.

Als werknemer in de zorg of jeugdzorg heb je in je dagelijkse praktijk vaak te maken met ethische vraagstukken. Het werk brengt onherroepelijk met zich mee dat er heel persoonlijk op situaties gereageerd en geanticipeerd wordt. Je moet rekening houden  met de leefwereld en persoonlijke omstandigheden van zorgvragers, mantelzorgers en andere direct betrokkenen.

Goede zorg vraagt uiteraard de juiste kennis en kunde, vaardigheden en informatie. Bij de vraag naar wat ethisch ‘goed’ is, gaat het om vragen als:

  • wat maakt mijn handelen tot goed handelen?
  • heb ik juist gehandeld?
  • hoe kan ik, ondanks belemmerende factoren als werkdruk, goed blijven handelen?
  • Wat helpt mij kiezen bij dilemma’s?

In gesprek

Ethische vragen kunnen ook gaan over verschil van opvatting over wat goed is. Dan is het belangrijk met je collega's in gesprek te gaan. Door met elkaar de verschillende opvattingen te bespreken en te verhelderen, kan wederzijds begrip ontstaan. In een gesprek kunnen verschillende opvattingen verduidelijkt worden. Soms blijkt dat de waarden met betrekking tot het goede wel gedeeld worden, maar dat de manier waarop ze tot uitdrukking worden gebracht verschilt.

Dilemma's

Daarom biedt CNV Zorg & Welzijn via deze site de mogelijkheid vraagstukken en casuïstiek te delen, met elkaar van gedachten te wisselen over wat ‘het goede’ is en van elkaar te leren. Op deze pagina vind je een aantal praktijksituaties met bijbehorend advies. De commissie ethiek van CNV Zorg & Welzijn buigt zich ook over de ingebrachte casussen en wil er, vanuit haar eigen visie, een reactie op geven. Doe je mee?

Loop je tegen een ethisch dilemma aan in de zorg of jeugdzorg? Neem contact op via ethiek@cnv.nl.