Veelgestelde vragen ondernemingsraad

Wanneer moet er een OR worden opgericht?

De wetgever heeft de verplichting tot het oprichten van een OR bij de werkgever van het betreffende bedrijf neergelegd. Hij is verplicht indien er meer dan vijftig werknemers zijn. Indien de ondernemer dit weigert, kan het worden voorgelegd aan de kantonrechter. Indien er meer dan tien, maar minder dan vijftig werknemers zijn, kan er ook een Pvt (Personeelsvertegenwoordiging) worden opgericht.

 

Wat zijn de taken van de OR?

De OR houdt zich voornamelijk bezig met het houden van toezicht op naleving van de arbeidsvoorwaarden. Verder heeft de OR advies-, instemmings-, initiatief- en informatierecht. OR en werkgever geven zo inhoud aan hun gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen van de onderneming.

 

Mijn werkgever is verplicht volgens de WOR om een OR in te stellen maar weigert dit. Wat kan ik hieraan doen?

De meeste bedrijven zijn verplicht om een OR in te stellen. Als die verplichting geldt, kan het instellen van een OR dus niet geweigerd worden. Als de werkgever volhardt in de weigering, kun je het beste CNV Connectief inschakelen en vragen om advies. Wij kunnen onze leden ondersteunen om te bewerkstelligen dat er wèl een OR wordt ingesteld.

 

Welke stappen moeten gezet worden om tot de oprichting van een OR te komen?

1. Opstellen van een voorlopig reglement: onder verantwoordelijkheid van de ondernemer wordt een voorlopig reglement voor de ondernemingsraad opgesteld.
2. Verkiezingen: in een periode van 13 weken worden verkiezingen gehouden volgens de in het voorlopig reglement vastgelegde verkiezingsprocedure. De betrokken vakorganisaties worden eerst in de gelegenheid gesteld kandidaten te leveren, vervolgens kunnen onafhankelijke kandidaten zich melden. Na de stemming zelf kan de OR worden geïnstalleerd. Wanneer de OR in functie is, zal de ondernemer moeten zorgen voor alle wettelijk bepaalde faciliteiten (tijd, geld, voorzieningen) die de OR voor zijn functioneren nodig heeft.

 

Wanneer er een plek vrij komt bij de OR, kan je dan gewoon solliciteren als OR lid?

Nee. OR-leden vertegenwoordigen de werknemers, die altijd het recht hebben de OR-leden te kiezen (zie hiervoor artikel 6 WOR).

 

De OR-verkiezingen komen eraan, hoe organiseer ik deze?

In het reglement van de OR staat geregeld hoe de OR-verkiezingen moeten worden georganiseerd. De organisatie van de verkiezingen kan de OR opdragen aan een verkiezingscommissie.

 

Onze OR heeft een aantal vacatures die wij graag willen opvullen. Mogen belangstellenden in de OR plaatsnemen?

Dit moet geregeld zijn in het reglement. Bij toepassing van het personenstelsel ligt het voor de hand dat bij een tussentijdse vacature de kandidaat wordt gekozen die bij de laatste OR-verkiezingen na de laatst gekozen kandidaat de meeste stemmen heeft gekregen. Bij toepassing van het lijststelsel is de volgende op de lijst van de aftredende persoon kandidaat voor de OR. Indien een plaatsvervanger is aangesteld voor het vertrekkende lid vervult deze persoon de vacature.

Eventueel moeten er nieuwe verkiezingen uitgeschreven worden. De WOR laat geen ruimte om op andere wijze de vacatures te vervullen. Het is niet raadzaam dat de OR anders beslist.

 

 

Heb ik als OR-lid ontslagbescherming?

De werkgever mag een OR-lid niet ontslaan omdat hij in de OR zit. Een ontslag kan wel als de werkgever heel duidelijk kan maken dat het ontslag niets met het OR werk te maken heeft. als u in een situatie als deze komt, roep dan altijd de hulp van CNV Connectief in!

 

Na een fusie, hoe kunnen wij samenwerken met de OR van de fusiepartner?

Dat kan op verschillende manieren. Doordat de voorzitters van de OR’en regelmatig afstemmingsoverleg hebben en door het instellen van een gezamenlijke voorbereidingscommissie van beide OR’en. Ook is het mogelijk een platform in te stellen, waarin leden van beide OR’en zitting hebben. Dat platform kan namens de twee (of meer) OR’en het overleg voeren met de bestuurders, maar dat hoeft niet. Een platform kan puur ter afstemming zijn, waarbij alle betrokken OR’en hun bevoegdheden behouden.

 

Heeft de OR een rol als de werkgever het voornemen heeft te fuseren met een andere instelling?

In geval van een voorgenomen besluit tot fusie is de ondernemer op grond van artikel 25 van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) verplicht de Ondernemingsraad advies te vragen.

 

Onze organisatie gaat fuseren. Hoe zorgen we ervoor dat de overgang naar de nieuwe organisatie ook voor de medezeggenschap goed verloopt?

Allereerst moeten de ondernemingsraden van de fuserende organisaties goed samenwerken. De OR’en moeten met één mond spreken. De ondernemingsraden dienen de onderlinge afspraken schriftelijk vast te leggen. Wanneer de OR’en besluiten tot een speciaal overlegorgaan te komen, moeten er afspraken komen over de vertegenwoordiging hierin van beide ondernemingsraden. Deze bijzondere OR is betrokken bij het hele fusietraject tot en met het advies.

De afspraken over op welk moment en over welke punten de OR door de bestuurder wordt geraadpleegd, moeten schriftelijk worden vastgelegd. Dit geldt ook voor de aanvullende bevoegdheden op grond van artikel 32 van de WOR. De ondernemingsraden van de te fuseren organisaties blijven hun normale medezeggenschapswerk doen. Zij kunnen juridisch gezien hun bevoegdheden niet delegeren aan de bijzondere OR.

 

Ik hoorde dat binnen ons bedrijf de werktijden zijn gewijzigd, de OR wist van niets. Mag dat zomaar?

De werkgever heeft volgens artikel 27 van de WOR voor een aantal voorgenomen besluiten de instemming van de OR nodig. Het wijzigen van een werktijdenregeling valt hier ook onder. De werkgever kan de oude werktijdenregeling dus niet zomaar eenzijdig wijzigen. De OR moet dit met de werkgever bespreken. komen zij er samen niet uit, dan kan CNV Connectief de OR ondersteunen .

 

Mijn werkgever heeft een Sociaal plan met de OR afgesloten en de vakbonden hierbij niet betrokken. Wat is de status van dit Sociaal Plan?

Omdat dit Sociaal Plan alleen met de OR is overeengekomen en niet met de erkende vakbonden, heeft het Sociaal Plan juridisch geen waarde en kan de werkgever u niet verplichten in te stemmen met regelingen uit het Sociaal Plan.

 

Mijn werkgever spreekt mij aan op mijn werk voor de Ondernemingsraad. Wat zijn mijn rechten?

Als hij dit wil dwarsbomen, handelt hij in strijd met de wet. Wij adviseren je dit punt met de andere OR-leden te bespreken en als gehele OR dit te agenderen met een overleg met uw werkgever.

 

{"single_open":"true","transition_speed":"300"}