Arbeidsongeschiktheid

Wat is 1e en 2e spoorre-integratie?

Wanneer je ziek bent en er een Plan van Aanpak wordt opgesteld, moet daarin staan wat het einddoel is van de re-integratie. In veel gevallen is dat terugkeer naar de eigen functie. Wanneer echter blijkt dat dit niet kan, moet worden bekeken of er binnen de organisatie ander werk is. Reïntegreren in de eigen organisatie, noemen we het 1e spoor. Als ook dit niet mogelijk is, zal er buiten de organisatie naar ander werk gezocht moeten worden; dit is het 2e spoor. Wanneer het tweede spoor wordt opgestart, hoeft dit niet per definitie te betekenen dan het eerste spoor is afgesloten. Omdat het UWV strenge eisen stelt ten aanzien van re-integratie, kan een werkgever ervoor kiezen om voor de zekerheid het tweede spoor in te zetten terwijl er re-integratie bij de werkgever, in eigen (aangepast) werk of ander werk, ook nog mogelijk is in de toekomst.

 

Heb ik tijdens ziekte recht op doorbetaling van mijn loon?

Tijdens ziekte heeft een werknemer volgens artikel 7:629 BW gedurende 104 weken recht op 70% loondoorbetaling. Als 70% van het loon minder is dan het wettelijk minimumloon is de werkgever verplicht ten minste het minimumloon te betalen. In de meeste CAO’s is bepaald dat het eerste ziektejaar 100% loon wordt doorbetaald. Ook kan dit in de individuele arbeidsovereenkomst afgesproken zijn. Ook kan het zo zijn dat in het tweede ziektejaar meer dan 70% wordt doorbetaald.

 

Wat wordt bedoeld met wachtdagen?

De wet biedt de mogelijkheid om overeen te komen dat over de eerste twee ziektedagen geen recht bestaat op doorbetaling van loon. Als een werknemer binnen vier weken na de herstelverklaring opnieuw ziek wordt, mogen er niet opnieuw wachtdagen worden toegepast. In de CAO kunnen hierover afspraken zijn gemaakt.

 

De bedrijfsarts is van mening dat ik niet (langer) ziek ben, maar ik vind van wel. Wat moet ik doen?

Je kunt dit natuurlijk allereerst bespreken met de bedrijfsarts, maar als hij bij zijn standpunt blijft, dan kun je een second opinion of deskundigenoordeel aanvragen bij UWV. Hieraan zijn kosten verbonden (€ 100,-) die voor jouw rekening komen. In dat geval zal een verzekeringsarts beoordelen of er sprake is van ziekte. Dit kan aan de hand van een afspraak waarbij je jouw klachten met de arts kan bespreken, maar regelmatig vindt een dergelijk onderzoek plaats aan de hand van een telefonisch gesprek en bestudering van het dossier. Heb je documenten waaruit blijkt dat je ziek bent, bijvoorbeeld een verklaring van een specialist dan kan je deze meesturen. Daarbij zal het uiteindelijk aan de verzekeringsarts zijn om zelfstandig tot een oordeel te komen. Een verklaring van de medisch specialist is dus niet leidend en heeft juridisch gezien geen waarde. Wel kan een dergelijke verklaring je visie ondersteunen.

Het vragen van een deskundigenoordeel schort de beslissing van de bedrijfsarts niet op. Vanaf het moment dat de bedrijfsarts meent dat je kunt werken en de werkgever heeft je daarvoor opgeroepen, doe je er verstandig aan de (aangepaste/andere/eigen) werkzaamheden te hervatten. Als je niet gaat werken omdat je je daartoe niet in staat acht, dan kan de werkgever de loonbetaling stopzetten. Dit kan dit uiteindelijk leiden tot een ontslag. Als je van mening verschilt met de bedrijfsarts/werkgever omtrent het al dan niet ziek zijn, is het goed het gesprek met de werkgever of bedrijfsarts aan te gaan. Kom je er niet uit, overweeg dan zo spoedig mogelijk een deskundigenoordeel aan te vragen en neem contact op met CNV Connectief.

Mijn (huis)arts vindt dat ik ziek ben, mag ik op zijn/haar oordeel afgaan?

Nee. De Arbo- of bedrijfsarts bepaalt of je ziek bent, of geheel of gedeeltelijk kunt werken, eventueel in aangepast werk. Als je het niet eens bent met het oordeel van deze arts, kun je bij UWV een deskundigenoordeel aanvragen (digitaal) . Natuurlijk kun je het advies van je (huis)arts altijd voorleggen aan de Arbo- of bedrijfsarts en in het kader van het deskundigenoordeel meezenden met de aanvraag. Als het advies van je (huis)arts uitgebreid is gemotiveerd en onderbouwd met concrete gegevens, zal de bedrijfsarts dit wel meewegen in zijn beoordeling. Helaas mag je niet zondermeer afgaan op het oordeel van je eigen artsen, ondanks het feit dat uw behandelaars vaak meer bekend zijn met het ziektebeeld dan de Arbodienst.

Als uit het deskundigenonderzoek blijkt dat ik inderdaad nog ziek ben, is mijn werkgever dan verplicht mijn loon door te betalen?

Het deskundigenoordeel is een advies. UWV kan jouw werkgever niet verplichten om dit advies ook daadwerkelijk op te volgen. In de praktijk wordt het advies wel vaak ter harte genomen en zal de werkgever de loonbetaling hervatten als UWV geadviseerd heeft dat een werknemer (nog) ziek is.

 

Wat moet ik doen als mijn werkgever niet bereid is mijn loon te betalen?

Als je werkgever, ondanks een positief deskundigenoordeel, weigert om je loon door te betalen, zit er niets anders op dan de zaak aan de rechter voor te leggen. Voordat een procedure kan worden gestart, zal de werkgever eerst verzocht en zo nodig gesommeerd worden om de loonbetaling te hervatten. Hopelijk komt je niet in een dergelijke situatie terecht. Mocht dat toch het geval zijn, neem dan contact op met CNV Connectief.

 

Wat kan ik doen als de uitslag van het deskundigenoordeel negatief is?

Tegen de uitslag van het deskundigenoordeel kan je geen bezwaar maken.

Als zowel de bedrijfs- of Arbo-arts als de arts die het deskundigenoordeel heeft opgesteld van mening zijn dat je niet ziek bent, zal het vrijwel onmogelijk zijn om je werkgever ervan te overtuigen dat je toch ziek bent en recht hebt op doorbetaling tijdens ziekte. Jouw werkgever kan je niet verplichten om te komen werken als je ervan overtuigd bent dat je vanwege ziekte hiertoe niet in staat bent. De consequenties komen echter voor eigen rekening. Jouw werkgever kan de loonbetaling stoppen en in het uiterste geval een ontslagprocedure starten. Als je niet over zeer overtuigende bewijzen beschikt dat je toch ziek bent, zal een rechter jouw werkgever ook niet verplichten om je loon te betalen. Als je in deze situatie dreigt te komen, neem dan zo snel mogelijk contact op met CNV Connectief.

 

Als mijn contract eindigt tijdens een ziekteperiode heb ik dan recht op een uitkering?

Als je nog ziek bent op het moment dat jouw contract afloopt, heb je recht op een Ziektewet-uitkering totdat je 104 weken aaneengesloten (of met een onderbreking van minder dan vier weken) ziek bent geweest. Deze uitkering bedraagt 70% van het (maximum) dagloon. Let wel, dit geldt bij een arbeidsovereenkomst die van rechtswege afloopt. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een arbeidsovereenkomst voor een paar maanden en je halverwege de looptijd ziek wordt. Ben je bij het einde van de arbeidsovereenkomst nog ziek, dan zal de werkgever je ziek uit dienst moeten melden bij het UWV. Je komt in aanmerking voor een Ziektewet-uitkering. Dit geldt niet indien je zelf meewerkt aan een beëindiging van je arbeidsovereenkomst middels het ondertekenen van een beëindigings- of vaststellingsovereenkomst. In deze gevallen kom je in de regel niet in aanmerking voor een Ziektewet-uitkering. Indien je een dergelijke overeenkomst wordt voorgelegd gedurende een periode van ziekte, doet je er goed aan contact op te nemen met CNV Connectief zodat je hierover geadviseerd kunt worden.

Ik ben gedeeltelijk arbeidsongeschikt. Mijn werkgever kan geen geschikte andere baan voor mij vinden en wil mij nu ontslaan.

Gedurende de eerste 104 weken van ziekte/arbeidsongeschiktheid is er sprake van een opzegverbod. Ook als er nog sprake is van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, geldt dit verbod. Dan mag de werkgever niet tot ontslag overgaan. Indien de werkgever na 104 weken voldoende aan re-integratie heeft gedaan en de zogenaamde poortwachterstoets heeft doorstaan, zal het UWV beoordelen of er sprake gaat zijn van een WIA-uitkering. Hiervoor kom je in aanmerking als er sprake is van een arbeidsongeschiktheidspercentage van 35% of meer. Is dat het geval, dan krijg je een uitkering. Voldoe je niet aan dit criterium, dan krijg je mogelijk een WW uitkering toegekend. Nu het opzegverbod niet langer geldend is, mag de werkgever je ontslaan. Daartoe kan de werkgever een voorstel doen tot beëindiging, of bijvoorbeeld een procedure starten. Mocht je niet willen instemmen met uw ontslag, dan zal er vaak een vergunning bij het UWV worden gevraagd teneinde de arbeidsovereenkomst te kunnen beëindigen. Een bezwaar in een dergelijke procedure is alleen zinvol als er gronden aangevoerd kunnen worden die de ontslaggrond (hier de langdurige arbeidsongeschiktheid) ontkrachten of er verwacht kan worden dat je binnen 26 weken wel geschikt zou zijn voor je eigen functie. Vaak is dit lastig om aan te tonen en gaat het UWV over tot het verlenen van de gevraagde ontslagvergunning waarna het dienstverband mag worden opgezegd. Nadat de arbeidsovereenkomst is beëindigd zal de werkgever een eindafrekening moeten opstellen. Ben je langer dan 24 maanden in dienst, dan heb je in de regel ook aanspraak op de transitievergoeding.

Helaas komt het veelvuldig voor dat de werkgever ervoor kiest om het dienstverband nadat de 104 weken zijn verstreken, niet te beëindigen. Als er geen sprake is van een beëindiging, hoeft er ook geen transitievergoeding te worden betaald. Vooral bij oudere werknemers met een langer dienstverband is dit een aanzienlijke kostenpost. Dan kiest de werkgever er soms voor het dienstverband ‘slapend’ te houden. Omdat je geen werkzaamheden meer verricht wegens ziekte en er geen loondoorbetalingsverplichting meer is, loopt de werkgever weinig risico. Let wel, zolang er sprake is van een dienstverband kun je je altijd weer beter melden. Het gaat dan wel om de eigen functie. Omdat de situatie met slapende dienstverbanden onwenselijk is, heeft voormalig minister Asscher een wetsvoorstel opgesteld waarbij werkgevers een beroep kunnen doen op een fonds teneinde de transitievergoeding voor langdurig zieken te betalen. Helaas is het nog niet duidelijk of en wanneer deze wetgeving definitief wordt ingevoerd. Het is te verwachten dat na invoering van deze nieuwe wetgeving werkgevers wel vaker zullen overgaan tot beëindiging omdat deze beëindiging dan minder kosten met zich meebrengt.

Ik zit in de WIA en ik ga weer gedeeltelijk werken, bij welke instanties moet ik melden dat ik beter ben?

Bij elke wijziging van omstandigheden, die kunnen leiden in een verandering van de hoogte van jouw uitkering (extra bijverdiensten, nieuw werk, andere uitkering , enz.) ben je zelf verplicht deze wijzigingen door te geven aan jouw uitkeringsinstantie. Het UWV verlangt dat je deze wijzigingen direct doorgeeft en hanteert daarbij een streng boete en sanctiebeleid.

 

Ik heb rugklachten en ik kan niet meer als verpleegkundige aan het bed werken. Nu wil mijn werkgever dat ik bij de receptie ga werken. Mag ik deze werkzaamheden weigeren?

Nee. Uw werkgever heeft bij ziekte de wettelijke verplichting minimaal 70% van uw loon door te betalen. Dit betekent dat de werkgever ook een tegenprestatie in de vorm van arbeid mag verwachten. Je bent met andere woorden verplicht werkzaamheden te verrichten die je in redelijkheid, rekening houdend met de fysieke beperkingen, kunt verrichten. Het gaat dan om passend werk. Als het werken op de receptie de rugprobleem niet verergert, kan dit als passend werk worden beschouwd. Als de bedrijfsarts ook vindt dat het werk passend is, mag de werkgever van je verwachten dat je die werkzaamheden ook gaat verrichten.

 

{"single_open":"true","transition_speed":"300"}