BIG registratie

Wat is periodieke registratie?

Alleen verpleegkundigen die zijn geregistreerd mogen in Nederland de beroepstitel voeren en als verpleegkundige aan het werk zijn. Om te zorgen dat deze geregistreerde beroepsbeoefenaren kwalitatief goede zorg bieden, moeten zij zich elke 5 jaar opnieuw registreren. De eerste keer dat verpleegkundigen hun registratie moeten laten verlengen was in 2014. Na inschrijving of herregistratie volgt elke 5 jaar opnieuw de herregistratieprocedure. 3 maanden voor het aflopen van de registratie krijgen verpleegkundigen bericht via het ministerie van VWS.

 

Welke eisen worden gesteld aan herregistratie?

 •  Om voor periodieke registratie in aanmerking te komen, moet je in de periode van vijf jaar minimaal 2080 uur werkervaring hebben opgedaan. Dit komt neer op gemiddeld één dag van acht uur werken per week, inclusief zes vakantieweken. Met in de praktijk meer of minder gewerkte uren dan in het arbeidscontract staat aangegeven, wordt geen rekening gehouden.
 • Een eventuele werkonderbreking (bijvoorbeeld door langdurig ziekteverzuim, buitengewoon verlof, tijdelijk stoppen met werken, etc.) mag niet langer dan twee aaneengesloten jaren duren.
 • Als je na een werkonderbreking weer bent begonnen met werken, wordt niet aangegeven hoe lang je moet werken voordat er een nieuwe werkonderbreking plaats mag vinden. In de praktijk zou je dus een week kunnen werken en vervolgens weer voor langere tijd het werk kunnen onderbreken. Wel moet de tijd van werkonderbreking gecompenseerd worden in de periode dat je wel werkt, zodat het totale aantal gewerkte uren minimaal 2080 is.
 • Met gewerkte uren worden de daadwerkelijk gewerkte hele uren bedoeld, waarin werkzaamheden zijn verricht die vallen binnen de deskundigheidsomschrijving van het verpleegkundig beroep. Uren die gewerkt zijn tijdens het weekend of de nachtdienst tellen niet als dubbele uren.
 • Betaald verlof wordt meegeteld, als dit wordt gebruikt in het kader van werkzaamheden die aan de herregistratie-eisen voldoen (zoals bijscholing) of als het gaat om:
  • zwangerschaps- en bevallingsverlof
  • adoptieverlof
  • verlof vanwege een algemeen erkende feestdag
  • verlof vanwege zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden, zoals calamiteitenverlof zoals weergegeven in artikel 4:1 van de Wet Arbeid en Zorg
  • buitengewoon verlof, voor zover dit wordt gebruikt voor werkzaamheden die aan de herregistratie-eisen voldoen (zoals vrijwilligerswerk bij het Rode Kruis
 • Niet meegeteld worden de uren die worden opgenomen voor:
  • ouderschapsverlof
  • langdurig zorgverlof
  • buitengewoon verlof dat niet valt onder het bovengenoemde buitengewoon verlof
 • Als je door ziekte niet kan werken, wordt dit na zes weken gezien als werkonderbreking. Dat wil zeggen dat iemand die minder dan zes weken ziek is, deze uren niet hoeft te compenseren.
 • Iemand die gedeeltelijk op arbeidstherapeutische basis werkt en gedeeltelijk ‘normaal’, kan  de uren die hij of zij ‘normaal’ werkt, meetellen voor de periodieke registratie. Uren die worden gewerkt op therapeutische basis tellen alleen mee als de werkzaamheden voldoen aan alle voorwaarden voor werkervaring zoals genoemd in de beoordelingskaders. Dus op het juiste niveau, binnen de individuele gezondheidszorg en het deskundigheidsgebied van het beroep. Waar  rekening mee moet worden gehouden is dat werkzaamheden in het kader van therapie vaak onder nauw toezicht plaatsvinden. Dit betekent dat iemand niet volledig zelfstandig werkt. Werkt iemand niet zelfstandig, maar onder toezicht, dan heeft dit gevolgen voor de beoordeling van het niveau van de werkzaamheden en tellen de uren niet mee.
 • Voor zelfstandigen die niet in loondienst werken, geldt dat de uren worden meegerekend dat je:
  • ziek bent (tot maximaal 6 weken per jaar, onder dezelfde voorwaarden als bij zorgverleners in loondienst)
  • zwangerschaps- en bevallingsverlof hebt
  • adoptieverlof hebt
  • niet werkt vanwege een algemeen erkende feestdag
  • niet werkt vanwege zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden, zoals calamiteitenverlof zoals weergegeven in artikel 4:1 van de Wet Arbeid en Zorg

Welke werkzaamheden vallen binnen de deskundigheidsomschrijving?

In de praktijk blijkt het ook voor het ministerie van VWS moeilijk aan te geven welke werkzaamheden vallen binnen de deskundigheidsomschrijving van het verpleegkundig beroep. Als je in je werk regelmatig verpleegtechnische werkzaamheden moet verrichten, val je hier zonder meer onder. Verder kun je er vooralsnog vanuit gaan dat, als je werkzaamheden verricht die overeenkomen met de taakgebieden van een verpleegkundige in het verpleegkundig beroepsprofiel, deze ook als verpleegkundige werkzaamheden worden gezien en dat je voor herregistratie in aanmerking komt. Dit zijn taken met betrekking tot:

 • vaststellen van benodigde zorg
 • plannen van zorg
 • uitvoeren van zorg
 • evalueren van zorg
 • professiegebonden taken
 • organisatiegebonden taken

Ook de expliciete vermelding in je functieomschrijving dat je bent aangenomen als verpleegkundige, maakt het aannemelijk dat je werkzaamheden verpleegkundig zijn en dat je dus jezelf mag laten herregistreren.

Moeilijker wordt het met de zogenaamde schemergebieden. Ben je werkzaam in een veld waar niet expliciet verpleegkundigen werkzaam hoeven zijn, zoals verpleegkundigen in de gehandicaptenzorg, dan moet je aannemelijk maken dat je werkzaamheden verricht die expliciet tot het verpleegkundig beroepsdomein behoren. Dit aantonen kan met behulp van je functieomschrijving of bijvoorbeeld door een verklaring van je werkgever.

Welke beroepen worden gelijkgesteld?

In een ministeriële regeling worden docenten verpleegkunde die lesgeven aan niveau 4 en niveau 5 gelijkgesteld aan verpleegkundigen. Dat wil zeggen dat zij niet in de primaire zorg hoeven te werken, omdat het les geven in verpleegkunde wordt gezien als gelijkwaardig aan het werken in de zorg. Overige beroepsbeoefenaren die van oorsprong verpleegkundige zijn, maar niet meer in de praktijk werken, zoals beleidsmakers, komen niet voor gelijkstelling in aanmerking.

 

Ik voldoe niet aan de eisen en moet scholen. Hoe ziet dat eruit?

Verpleegkundigen die niet voldoen aan de eis van werkervaring en die zich toch willen laten herregistreren, kunnen een beroepsinhoudelijke toets afleggen. Naar aanleiding van deze toets wordt bekeken in hoeverre scholing nodig is om voor herregistratie in aanmerking te komen. Op die onderdelen waar de betreffende verpleegkundige de toets niet haalt, is scholing nodig om te komen tot het gevraagde niveau. Het is ook mogelijk van de toets af te zien en de hele scholing voor herregistratie te volgen.

Meer informatie over de toets? Bekijk het BIG-register.

Alle Regionale Opleidingscentra (ROC’s) en hogescholen met een licentie voor de opleiding tot verpleegkundige mogen een onderwijsprogramma aanbieden. Verpleegkundigen die zich willen laten scholen, moeten zichzelf aanmelden bij een ROC (voor niveau 4) of een hogeschool (voor niveau 5). Iedere onderwijsinstelling biedt zijn eigen scholingstraject aan. Dit is wel gebaseerd op het scholingsmodel (pdf) dat is opgesteld door de MBO-Raad en de HBO-Raad.

Als het scholingstraject niet voor het verlopen van de registratie met een positief resultaat is afgerond met een herregistratiecertificaat én herregistratie in het BIG-register heeft niet plaatsgevonden, dan vervalt de oorspronkelijke registerinschrijving.

Verpleegkundigen die de beroepsinhoudelijke toets hebben gehaald, ontvangen een ‘periodiek registratiecertificaat’. Dit wordt alleen afgegeven door ROC Midden Nederland of door de Hogeschool in Leiden tegen betaling van € 50,00. Het gaat hier om een puur administratieve handeling en staat los van de registratie zelf, waar nog apart voor betaald moet worden (zie de vraag over kosten van registratie).

Verpleegkundigen die na scholing op alle onderdelen voldoende hebben gescoord, ontvangen hun certificaat via de instelling waar ze de scholing hebben gevolgd. Het certificaat krijgt de datum van de toetsuitslag. Dit is ook de datum waarop herregistratie in het register plaatsvindt.

 

Ik ben verpleegkundige, maar werk als anesthesiemedewerker. Kom ik nu voor een herregistratie in aanmerking?

Om voor herregistratie in aanmerking te komen, is het belangrijk dat je werkt binnen het verpleegkundige deskundigheidsgebied in de individuele gezondheidszorg. Als je op het niveau van verpleegkundige werkt en aannemelijk kunt maken dat je verpleegkundige taken uitvoert, dan kun je je laten herregistreren. Belangrijk daarbij is wel dat het niveau waarop je functioneert minimaal kwalificatieniveau 4 is.

Dus anesthesiemedewerkers, maar bijvoorbeeld ook verpleegkundigen in de gehandicaptenzorg, kunnen onder de genoemde voorwaarden voor herregistratie in aanmerking komen. Let er wel op dat je niet als verzorgende (niveau 3) wordt ingezet, want dat is onvoldoende om aan de eisen van de herregistratie te voldoen.

 

Ik ben geen verpleegkundige. Geldt de wet BIG wel voor mij?

Alle werknemers die in de zorg werken en hierdoor beroepsmatig direct met mensen werken, vallen onder de wet BIG. Een aantal beroepen heeft een aparte positie. Binnen de zorg zijn dat bijvoorbeeld verzorgenden, die onder artikel 34, opleidingstitelbescherming, vallen en verpleegkundigen, die onder artikel 3, beroepstitelbescherming vallen. Maar ook verpleegkundig specialisten, die onder artikel 14 vallen. Voor deze laatste 2 groepen geldt de eis van periodieke registratie.

 

Hoe moet ik mijn herregistratie aanvragen?

 In principe is het voldoende het herregistratie-formulier ondertekend (en mogelijk digitaal) in te sturen. Steekproefsgewijs wordt gevraagd bewijsstukken te overleggen. De steekproef vindt zowel willekeurig als gericht plaats (bij vermoedens van fraude). Als er sprake is van fraude, wordt iemand alsnog doorgehaald in het register. Bovendien kan aangifte worden gedaan van valsheid in geschrifte, waardoor iemand het risico loopt op een strafrechtelijke veroordeling. Als een aanvraag plaatsvindt naar aanleiding van een bijscholing, wordt altijd gevraagd het certificaat van de bijscholing bij te sluiten.

Zie ook https://www.bigregister.nl/herregistratie/procedure-herregistratie

Wat kan ik als bewijsvoering aandragen?

Het wordt aan de aanvrager overgelaten te beoordelen welke stukken het best als bewijs kunnen worden overlegd. In aanmerking komen:

 • eigen verklaring, die ingevuld moet worden bij de aanvraag voor herregistratie
 • bewijsstukken van werkervaring (vanaf het ingaan van de aflopende registratie)
 • individuele arbeidsovereenkomst
 • kopie van een recente loonstrook
 • verklaring van werkgever of uitzendbureau
 • informatie over de duur van eventuele werkonderbrekingen
 • alle schriftelijke stukken die de aanvraag tot herregistratie kunnen onderbouwen.

Voor zelfstandigen die niet in loondienst werken, komt als bewijsstuk in aanmerking:

 • een accountantsverklaring (eventueel onderbouwd met een afschrift van de pagina’s uit de voorgaande vijf jaarverslagen van de winst- en verliesrekening)
 • afschriften van belastingaangiften
 • kopie van de Kamer van Koophandel
 • kopie van de schriftelijke waarnemingsovereenkomst indien sprake is van (tijdelijke) waarneming
 • andere schriftelijke stukken waarvan de zorgverlener van oordeel is dat zij de aanvraag kunnen onderbouwen.

Ik heb in het buitenland gewerkt. Tellen deze uren ook mee?

Als je werkervaring hebt opgedaan in een land dat lid is van de Europese Economisch Ruimte of in Zwitserland, geldt dezelfde procedure voor wat betreft bewijsstukken als voor iemand die de werkervaring heeft opgedaan in Nederland. Als de werkervaring is opgedaan in een niet-EER land, moeten altijd bewijsstukken worden bijgevoegd van de aard, omvang, duur en spreiding van de verrichte werkzaamheden. Deze bewijsstukken moeten in het Nederlands, Engels, Frans of Duits zijn opgesteld of door een beëdigd vertaler in één van deze talen zijn vertaald. Op verzoek van de Minister adviseert de Commissie Buitenlands Gediplomeerden volksgezondheid over de vraag of de werkervaring kan meetellen voor herregistratie.

Alle kopieën van bewijsstukken die worden ingestuurd, moeten zijn gewaarmerkt door de instelling of werkgever die het heeft afgegeven of door een in Nederland gevestigde notaris.

 

Wat kost (her)registratie in het BIG-register?

De kosten voor de registratie in het register bedragen €85,00. Voor de herregistratie betaal je €65,00 herregistratiekosten en €20 onderhoudskosten voor 5 jaar. Bij inschrijving moeten zowel de inschrijvings- als onderhoudskosten worden voldaan binnen 1 maand na de aanvraag voor inschrijving. Als je niet wordt opgenomen in het register, worden de onderhoudskosten teruggestort. Als de inschrijving om welke reden ook korter dan 5 jaar duurt, vindt geen teruggave van (een deel van) de onderhoudskosten plaats.

Als het inschrijfgeld en onderhoudsgeld niet op tijd betaald is, vindt eenmaal een rappel tot betaling plaats. Binnen een maand hierna moet alsnog betaald worden, anders wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.

Zie ook https://www.bigregister.nl/registratie/nederlands-diploma-registreren/doorlooptijd-en-kosten

 

Ik sta al ingeschreven in een specialistenregister. Moet ik me nu nog apart laten herregistreren?

Inschrijving in het specialistenregister wordt gekoppeld aan de inschrijving in het basisregister. Dat wil zeggen dat, zolang je in het specialistenregister ingeschreven staat, de inschrijving in het basisregister automatisch gaat, zonder insturen van een verzoek tot herregistratie. Overigens worden wel de onderhoudskosten van het basisregister a €20,00 voor vijf jaar bij de specialist in kwestie in rekening gebracht.

 

Is een werkgever (door de wet) verplicht om van hun werknemers een bewijs van inschrijving in het Bigregister in het personeelsdossier te hebben?

Het is in Nederland verplicht om, als je als verpleegkundige wilt werken, ingeschreven te staan in het BIG register. De werkgever die een verpleegkundige in dienst neemt, MOET dus iemand nemen die ingeschreven staat. Natuurlijk kan hij of zij de sollicitant geloven op de blauwe ogen, maar op het moment dat blijkt dat de persoon in kwestie niet ingeschreven staat, is zowel de werknemer als de werkgever in overtreding met de wet. In die zin is de werkgever dus verplicht zich te verzekeren van een inschrijving van de verpleegkundige (of arts of andere beroepsbeoefenaar artikel 3) in het BIG register.

 

Ik ben geen verpleegkundige. Toch verwacht mijn werkgever van mij dat ik voorbehouden handelingen uitvoer. Hoe zit dat eigenlijk?

De regeling Voorbehouden Handelingen kent drie categorieën bevoegdheden:
Bevoegd tot indicatiestelling en uitvoering (de arts)
Bevoegd tot functioneel zelfstandig verrichten van de voorbehouden handeling in opdracht van een zelfstandig bevoegde (de arts). Dit geldt voor verpleegkundigen. Functioneel zelfstandig wil hier zeggen dat toezicht van een arts niet noodzakelijk is.
Bevoegd tot het verrichten van de handeling in opdracht, onder toezicht en met aanwijzing van de zelfstandig bevoegde (de arts).

Voor het uitvoeren van een voorbehouden handeling is het volgende van belang:
de indicatie is gesteld en de opdracht wordt gegeven door een zelfstandig bevoegde (bijvoorbeeld de arts)
degene die de opdracht gaat uitvoeren acht zichzelf bekwaam
als aan bovenstaande twee punten is voldaan dan is de betreffende medewerker bevoegd.
(NB: bekwaamheid gaat vooraf aan bevoegdheid)

Niet-verpleegkundigen mogen volgens de wet BIG voorbehouden handelingen uitvoeren mits zij bekwaam zijn én de mogelijkheid van toezicht en/of tussenkomst van de arts bestaat en mits het beleid van de instelling daarin voorziet.

Voor het opstellen van bekwaamheidsverklaringen zijn geen wettelijke kaders aanwezig; elke medewerker is zelf verantwoordelijk voor het eigen handelen, dwz. dat men geen handelingen mag verrichten wanneer men zichzelf daartoe niet bekwaam acht.
Een instelling neemt haar verantwoordelijkheid dmv een geformuleerd beleid inzake de uitvoering van de wet BIG. In dit beleid is voorzien door uitvoering te geven aan de wettekst, protocollen en bekwaamheidsverklaringen voor niet-verpleegkundigen.

Voor niet-verpleegkundigen geldt dat zij zich ook bekwaam mogen achten, maar dat maakt hen in het te voeren beleid nog niet bevoegd. Om bevoegd te zijn is het van belang dat zij beschikken over een bekwaamheidsverklaring. Zo’n verklaring kan als volgt worden verkregen:
door aan te tonen de handeling te beheersen kan de niet-verpleegkundige door de arts of leidinggevende bekwaam worden verklaard.
de betreffende handeling moet regelmatig voorkomen in de te verlenen zorg
de niet-verpleegkundige moet het betreffende protocol kunnen benoemen.
de handeling moet ten minste eenmaal goed en geheel zelfstandig onder toezicht van een arts (of verpleegkundige) zijn uitgevoerd.

Daarna mag de niet-verpleegkundige de handeling uitvoeren als deze:

 • hiertoe opdracht krijgt
 • beschikt over een bekwaamheidsverklaring
 • zich houdt aan het betreffende protocol
 • in toezicht en tussenkomst door een zelfstandig bevoegde is voorzien.

De bekwaamheidsverklaring wordt ondertekend door de leidinggevende of de arts (eventueel door een aangewezen verpleegkundige), kopie voor de leidinggevende, origineel voor de betreffende niet-verpleegkundige.

Bron: Onder voorbehoud, uitgave Ministerie VWS, september 1996.

Het Stappenplan Voorbehouden Handelingen: Gedeelde verantwoordelijkheden, Raad BIG, december 1996

 

 

 

{"single_open":"true","transition_speed":"300"}