Reorganisatie

Mijn werkgever wil mij ontslaan. Wat kan ik doen?

Wanneer de werkgever heeft aangegeven je te willen ontslaan, is het goed om direct contact op te nemen met CNV Connectief zodat een kwestie kan worden aangemaakt en je van een eerste advies kan worden voorzien. In geval van een reorganisatie ontslag wordt een ontslag vaak voorafgegaan door een aanzegging van boventalligheid. In sommige gevallen is er een sociaal plan van toepassing. Iedere situatie is weer anders en vereist een andere aanpak. Onze juridisch adviseurs kunnen je bijstaan en bekijken welke mogelijkheden er zijn. Soms is het noodzakelijk verweer te voeren en in andere gevallen kunnen wij bekijken of de vergoeding die wordt aangeboden redelijk is (al dan niet conform Sociaal Plan). Het is en blijft individueel maatwerk.

OR en vakbond: wie doet wat bij een reorganisatie?

Wat doet een ondernemingsraad bij een reorganisatie en wat doet een vakbond?

Een werkgever neemt het initiatief voor een krimp of een sluiting en moet dit vervolgens aan de ondernemingsraad voorleggen. De ondernemingsraad bekijkt of het terecht is en of het goed is dat het gebeurt. De OR heeft vaak in dat traject al informeel contact met de vakbonden. Pas als het advies er is van een ondernemingsraad komt er overleg met de vakbonden over de gevolgen van een reorganisatie. De afspraken tussen de bonden en de werkgever worden in een Sociaal Plan opgenomen.

 

Wat is een sociaal plan en wat heb ik er aan?

Een sociaal plan is een set van afspraken die een werkgever met vakbonden maakt. Het sociaal plan is ervoor bedoeld dat als er wijzigingen zijn in je werk, de consequenties van die veranderingen gedekt zijn.

 

Bij ons sociaal plan is de vakbond niet betrokken. Mag dat?

Een werkgever kán een sociaal plan vaststellen zonder de bonden daarin te betrekken. Zo’n plan wordt dan vaak eenzijdig vastgesteld of in overleg met de ondernemingsraad. Dat is dan niet aan te merken als een officieel sociaal plan. De kantonrechters volgen altijd een sociaal plan dat in overleg met de vakbonden tot stand is gekomen zonder het plan te toetsen. Als een werkgever eenzijdig of in overleg met een ondernemingsraad een sociaal plan heeft vastgesteld, wordt nog getoetst of het een redelijk plan is.

 

Ik ben boventallig verklaard. Wat betekent dat?

Als je boventallig verklaard bent dan betekent dat, dat je boven de vastgestelde formatie zit van de nieuwe organisatie. De ‘formatie’ is het aantal FTE’s (fulltime-equivalent, of het aantal voltijdbanen) dat dan gaat gelden.’ Het risico om te worden ontslagen, is reëel. Als er een Sociaal Plan is, staat daarin wat uw rechten en plichten als boventallige zijn.

 

 

Ben je verplicht om mee te werken aan een van-werk-naar-werk-traject?

De zgn. Van Werk naar Werktrajecten hebben anno 2017 steeds meer een verplicht karakter. Als werknemer moet je nu ook actief worden om ander werk te vinden. De werkgever kan aan het niet voldoende meewerken consequenties verbinden.

 

Hoe kun je het beste omgaan met een veranderende sfeer op de werkplek door een reorganisatie?

Het is bekend dat een reorganisatie veel onrust geeft. Er veranderen dingen en dat brengt onzekerheid. Probeer positief te blijven. Maak gebruik van de mogelijkheden die er zijn om een leuke, passende baan te vinden. Voorkom dat je zelf in een arbeidsconflict terecht komt.

Blijf niet met vragen rondlopen. Informeer bijvoorbeeld bij de OR wat er gebeurt of gaat gebeuren. Ook de regiobestuurder van CNV Connectief kan je om advies vragen.

 

 

Moet ik mijn bijdrage in de studiekosten terugbetalen bij een reorganisatie?

Als de functie wordt opgeheven of verandert, is er meestal een Sociaal Statuut (plan) waarin staat opgenomen welke regelingen gelden. Het hangt er vanaf of je de studiekosten moet terugbetalen. Indien er geen voorziening is opgenomen, zou een beroep kunnen worden gedaan op een zgn. (anti-) hardheidsclausule. Het is altijd goed om dit bespreekbaar te maken bij het maken van afspraken over een ontslag. Je kunt het beter vooraf goed regelen, dan achteraf voor een vervelende verrassing komen te staan.

 

Mijn werkgever voert een reorganisatie door waar ik het niet mee eens ben. Wat moet ik doen?

De werkgever is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de organisatie. Op grond van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) heeft een Ondernemingsraad een adviesrecht (zie artikel 25, lid 1 onder e). In voorkomende gevallen wordt ook met de vakbonden overleg gevoerd over de personele consequenties van een reorganisatie. Laat dan ook aan de OR en aan de vakbond weten waarom u het er niet mee eens bent. De OR dient een standpunt te bepalen over voorgenomen organisatorische wijzigingen. Veelal worden de rechten en plichten van de individuele werknemer vastgelegd in een Sociaal Statuut (Sociaal Plan). In dit document staan de voorzieningen om mensen van werk naar werk te begeleiden (criteria voor passend werk, loopbaanbegeleiding, afspraken over om- en bijscholing) of voorzieningen om de financiële schade te beperken in geval van een ontslag. Over de inhoud van zo’n plan of statuut wordt met de vakbond onderhandeld. Als lid wordt men op de hoogte gehouden van de voortgang van dergelijke onderhandelingen. Uiteindelijk tekenen alle partijen de overeenkomst met de gemaakte afspraken. Dit document is in de regel openbaar. Zo nodig kan dan de vakbond een exemplaar aan u verstrekken.

Is de werkgever verplicht een reorganisatie te melden bij de vakbond?

De werkgever is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de organisatie. De ondernemingsraad heeft hierin een adviesrecht. In voorkomende gevallen wordt ook met de vakbonden overleg gevoerd over de personele consequenties van een reorganisatie. De OR dient een standpunt te bepalen over voorgenomen organisatorische wijzigingen. Veelal worden de rechten en plichten van de individuele werknemer vastgelegd in een Sociaal Statuut (Sociaal Plan). Mocht de werkgever de bonden niet inlichten, dan kun je dit als lid zelf doen.

 

{"single_open":"true","transition_speed":"300"}