Vakantiedagen

Vakantiedagen en toestemming

In principe moet jouw werkgever instemmen met je vakantiewensen. Alleen als je verzoek grote problemen voor de bedrijfsvoering oplevert, mag er van deze regel worden afgeweken. In dat geval moet de werkgever wel akkoord gaan met een andere aaneengesloten vakantieperiode van twee weken of twee keer één week.

Je moet jouw vakantiewensen indienen bij jouw werkgever (meestal de leidinggevende). Na ontvangst van jouw verzoek heeft hij twee weken de tijd om eventuele bezwaren schriftelijk kenbaar te maken. Doet hij dat niet, dan is de vakantie vastgesteld. Voor extra vakantiedagen (die dus boven op het wettelijke minimum komen) kan eventueel een andere termijn gelden. Dit moet dan wel van tevoren schriftelijk (bijvoorbeeld in de cao) zijn vastgelegd.

Je moet ieder jaar de vakantiedagen kunnen opnemen waar je minimaal recht op hebt. Jouw werkgever mag daar geen bezwaar tegen maken, ook niet met een beroep op ‘zwaarwegende bedrijfsbelangen’. Na 1 januari 2012 is het extra belangrijk dat de werkgever jou ook in staat stelt om je wettelijke vakantiedagen op te nemen.

 

Aantal vakantiedagen

Het Burgerlijk Wetboek regelt jouw recht op de opbouw van de wettelijke vakantiedagen. Wettelijk heb je recht op 4x de wekelijkse arbeidsduur aan vakantiedagen. Dit betekent dat je bij een fulltime dienstverband recht hebt op 20 vakantiedagen (4 x vijfdaagse werkweek).
Wanneer je in deeltijd werkt, wordt het aantal vakantiedagen berekend aan de hand van het deeltijdpercentage. Bij een dienstverband van bijvoorbeeld 60% heb je recht op 12 vakantiedagen (0,6 x 20 dagen).

 

Vakantiedagen volgens je cao (bovenwettelijke vakantiedagen)

Naast de wettelijke vakantiedagen kan je op grond van je arbeidsovereenkomst of cao recht hebben op extra vakantiedagen. Dit worden ook wel “bovenwettelijke vakantiedagen” genoemd. Het verschilt per sector of er recht bestaat op bovenwettelijke vrije dagen. Ook seniorendagen zijn bovenwettelijke vakantiedagen.

Let op: de bovenwettelijke vakantiedagen dienen niet verward te worden met roostervrije dagen/Atv-dagen.

 

Vakantiedagen en vervaltermijn

In de wetgeving is opgenomen dat de aanspraak op wettelijke vakantiedagen niet vervalt binnen zes maanden indien werknemer de dagen niet heeft kunnen opnemen. Mocht er bijvoorbeeld sprake zijn van langdurige ziekte dan mogen de wettelijke vakantiedagen niet zomaar vervallen. Een werknemer dient wel de mogelijkheid te hebben om de wettelijke vakantiedagen op te nemen alvorens deze kunnen vervallen.

De verjaringstermijn van de bovenwettelijke vakantiedagen

De verjaringstermijn van de bovenwettelijke vakantiedagen is en blijft 5 jaar.

 

De verjaringstermijn van de seniorendagen

In veel sectoren is het gebruikelijk dat oudere werknemers meer vakantiedagen hebben. Het gaat om bovenwettelijke vakantiedagen want de wet kent deze extra vakantiedagen namelijk niet. De verjaringstermijn voor deze bovenwettelijke vakantiedagen is en blijft ook 5 jaar.

 

Wat gebeurt er met mijn vakantiedagen als ik geen werk meer heb?

Als jouw dienstverband eindigt (je hebt zelf ontslag genomen of gekregen) en je hebt nog vakantiedagen over dan kun je deze laten uitbetalen door je werkgever. Je werkgever kan dan een verklaring opstellen waaruit blijkt voor hoeveel dagen of uren nog recht op vakantie bestaat.

 

 

Vakantiedagen afkopen

Alleen die vakantiedagen die je extra hebt boven het wettelijk minimum van het lopende jaar (bovenwettelijk dus) kunnen worden afgekocht. Dat kunnen ook bovenwettelijke dagen zijn die zijn overgebleven van het jaar daarvoor.
Jouw werkgever is echter niet verplicht de vakantiedagen te laten afkopen als jij dit wenst.

 

Vakantiedagen verplicht opnemen

Ben ik verplicht mijn vakantiedagen op te nemen als ik op non-actief ben gesteld?

Als je wordt ontslagen (bijvoorbeeld door bedrijfseconomische omstandigheden) dan kan jouw werkgever je op non-actief stellen tot het ontslag rond is. Dit betekent dat je geen werkzaamheden verricht maar wel beschikbaar moet zijn om te werken. Stelt jouw werkgever je op non-actief dan mag hij niet zomaar deze dagen als vakantiedagen aanmerken. Dit is in strijd met de wet.

Als jij tijdens jouw non-actiefperiode geen vakantie opneemt dan houd je de aanspraak op vakantiedagen. Aan het einde van het dienstverband worden deze uitbetaald.

Het ligt anders als jij nadrukkelijk aangeeft dat je tijdens de periode van non-actiefstelling op vakantie gaat. Je neemt dan zelf het initiatief om vakantiedagen op te nemen. Je bent dan niet meer beschikbaar voor werk. De vakantiedagen die je dan opneemt, kan de werkgever van je vakantietegoed afschrijven.

 

Feestdagen

Er is een aantal dagen die over het algemeen worden aangemerkt als feestdagen. Er bestaat echter geen verplichting voor de werkgever om op deze dagen vrijaf te geven. In je cao staat meestal vermeld welke dagen in jouw bedrijfstak of bedrijf als feestdagen gelden.

De volgende dagen worden doorgaans gezien als feestdagen:

  • Nieuwjaarsdag, Eerste en Tweede Paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, Eerste en Tweede Pinksterdag, Eerste en Tweede Kerstdag, Nationale feestdagen die door de overheid worden vastgesteld.
  • Bevrijdingsdag: Over 5 mei (Bevrijdingsdag) ontstaat nogal eens onduidelijkheid. Is dit nu een nationale feestdag of niet? Officieel wel, maar ook hiervoor geldt dat vrijaf (met behoud van loon) in de cao vastgelegd dient te worden. De Star (Stichting van de Arbeid) handhaaft de aanbeveling om alleen in lustrumjaren (eens in de vijf jaar) op 5 mei vrijaf te geven. Veel werkgevers houden zich aan deze aanbeveling, maar je staat als werknemer sterker wanneer de afspraak hierover is vastgelegd in je cao.

Religieus verlof

Religieus verlof voor andere dan de protestantse feestdagen komt veelal tot stand in overleg met de werkgever en kent geen wettelijke grondslag.

 

 

Opbouw Vakantiedagen

Vakantiedagen worden door het jaar heen opgebouwd. Wanneer een werknemer recht heeft op loon, is er ook aanspraak op opbouw van vakantiedagen. De wet kent nog een aantal specifieke gevallen wanneer er geen aanspraak op loon hoeft te zijn, maar er toch vakantiedagen worden opgebouwd. Zo heeft bijvoorbeeld een werknemer die met zwangerschaps- of bevallingsverlof is, recht op volledige opbouw van vakantiedagen.

 

Het opnemen van vakantiedagen en re-integratie

Als je ziek bent, heeft de werkgever de plicht om jou te helpen weer aan het werk te helpen. Samen met de arbodienst wordt er dan gekeken naar de mogelijkheden.

De kans is groot dat wanneer de arbodienst bepaalt dat jij in staat bent te re-integreren, de arbodienst in dat geval ook bepaalt dat jij in staat bent om vakantie op te nemen ook als deze vakantie valt in de periode van jouw re-integratie (bijvoorbeeld in de periode dat jij gedeeltelijk/passend werk verricht).

Geef daarom bij besprekingen met de arbo-arts duidelijk aan of je wel of niet in staat bent te re-integreren. Hierdoor voorkom je namelijk discussies over het wel of niet kúnnen opnemen van je vakantiedagen. Mocht de uitkomst namelijk zijn dat je niet in staat bent om te re-integreren en hierdoor ook niet in staat bent om vakantie op te nemen dan kan de vervaltermijn van de wettelijke vakantiedagen verlengd worden.

 

Ben ik verplicht vakantiedagen te laten afschrijven als ik tijdens een collectieve vakantie ziek word?

In de cao of arbeidsovereenkomst kan een collectieve vakantie afgesproken zijn. Van een collectieve vakantie is sprake als jouw werkgever voor jou en jouw collega’s een vakantie vaststelt in een vaste periode van het jaar.

Als je tijdens een collectieve vakantie ziek wordt, mag de werkgever voor deze ziektedag niet zomaar een vakantiedag afschrijven. Dit mag alleen als hierover in jouw arbeidsovereenkomst of de daarop van toepassing zijnde cao afspraken zijn gemaakt.

 

Als ik tijdens mijn vakantie ziek word, kost mij dit dan een vakantiedag?

Als jouw vakantie eenmaal is vastgesteld (met andere woorden: je hebt met je werkgever afgesproken op welke dagen je de vakantie opneemt) heeft je werkgever niet het recht om op de dagen waarop je tijdens deze vakantie ziek bent zomaar een wettelijke vakantiedag af te schrijven. Hij mag in een dergelijk geval alleen een bovenwettelijke vakantiedag afschrijven, maar ook dat mag hij niet zomaar doen! Jij moet hier eerst (mondeling) mee instemmen. Let er wel op dat je je direct ziekmeldt bij de werkgever. bij een latere ziekmelding is die vaak niet meer te controleren en zorgt dat voor discussie.

 

{"single_open":"true","transition_speed":"300"}