Verlof

Hoe hard is ouderschapsverlof eigenlijk?

Het ouderschapsverlof is geregeld in de Wet Arbeid en Zorg. Je hebt recht op dit verlof tenzij om zwaarwegende redenen dit kan worden geweigerd. De werkgever zal met zeer goede argumenten moeten komen. Uiteindelijk is het aan de rechter een oordeel te geven over het verzoek van de werknemer.

Wanneer heb ik recht op kortdurend zorgverlof?

Kortdurend zorgverlof is bedoeld om enkele dagen noodzakelijke zorg aan (pleeg)kinderen, de partner of ouders te kunnen geven. De werkgever betaalt minstens 70% van het loon door.

 

Hoe lang mag een verlofaanvraag duren?

In de wet is vastgelegd dat de werkgever twee weken de tijd heeft om te beslissen over een vakantie-aanvraag. In principe betekent dit, dat wanneer de werkgever na twee weken nog geen beslissing heeft genomen de vakantie is vastgesteld. Dit klinkt heel mooi, maar in de praktijk is het minder eenvoudig. Het advies is altijd om de vakantie-aanvraag schriftelijk te doen en bij de aanvraag al aan te geven dat je binnen veertien dagen een reactie wenst. Na veertien dagen kun je een herinnering sturen met het verzoek om binnen (bijvoorbeeld) twee dagen alsnog een beslissing te nemen met de opmerking dat je er anders vanuit gaat dat de werkgever akkoord is. Wanneer de werkgever alsnog geen toestemming geeft, kun je in ieder geval aantonen dat je het verlof tijdig hebt aangevraagd en dat de werkgever te laat was.

 

Is er wettelijk recht op verlof bij huwelijk?

Nee, er is geen wettelijk recht op verlof als je gaat trouwen. Dit is in de CAO of eigen bedrijfsregeling geregeld. Als hierover niets is afgesproken, kun je een verlofaanvraag bij de werkgever indienen

 

Ik heb een verzoek om zorgverlof ingediend om een terminaal familielid te verzorgen. Mag mijn werkgever dit afwijzen?

Zorgverlof is een wettelijk recht dat is beperkt tot de inwonende echtgenoot/echtgenote, kinderen en (schoon)ouders. De verzorging moet medisch gezien noodzakelijk zijn. Per jaar heb je maximaal tweemaal de overeengekomen arbeidsduur per week recht op zorgverlof.

 

Aansluitend aan het bevallingsverlof word ik arbeidsongeschikt. Kan ik mijn ouderschapsverlof verschuiven/verlengen?

Nee, de verlofperiode heeft geen verlenging of opschuiving van de verlofperiode tot gevolg. Dit is nadelig voor de moeder, die na afloop van het bevallingsverlof het ouderschapsverlof heeft gepland, maar op dat moment nog ziek is. Het verlof gaat gewoon op de geplande datum in.

 

Zojuist ben ik de trotse vader geworden van een prachtige dochter. Heb ik nou recht op papaverlof?

Je hebt recht op twee dagen kraamverlof. Dankzij inspanningen van CNV Connectief is het papaverlof al voor een aantal sectoren bedongen zoals de gemeente Nijmegen en Apeldoorn. Er bestaat daar recht op het verlengde vaderschapsverlof van tien dagen. CNV Connectief maakt zich sterk voor een wettelijk recht op vaderverlof van twee weken.

 

De werkgever verleent mij geen verlof met als reden dat het dienstbelang zich hiertegen verzet. Kan dat?

Uw werkgever moet dit goed motiveren. Hij moet aantonen dat anders de bedrijfscontinuïteit in gevaar komt of dat er te weinig werknemers op de afdeling overblijven. Als al verlof is verleend en je ondervindt van het intrekken schade (bijvoorbeeld door annulering van een ziekenhuisafspraak), dan moet de werkgever deze schade vergoeden.

 

Waar en hoe vraag ik adoptieverlof aan?

Je hebt in verband met de adoptie van een kind recht op vier aaneengesloten weken verlof zonder behoud van loon. Gedurende het adoptieverlof kun je aanspraak maken op een uitkering van UWV. Deze uitkering bedraagt 100% van het loon. De mogelijkheid bestaat daarnaast dat je op grond van de CAO recht hebt op (extra) verlof met (gedeeltelijke) doorbetaling van loon.

Het verlof vraag je aan bij de werkgever. Je doet dit uiterlijk drie weken voordat je het verlof wilt laten ingaan. Daarbij dien je aan te geven wat de omvang van het verlof zal zijn en documenten te overleggen die aantonen dat je een kind ter adoptie zult opnemen.

 

Ik werk parttime. Heb ik dan ook vrij als bijvoorbeeld een begrafenis valt op een vrije dag of in een vakantie?

Het antwoord is nee. In principe krijg je vrij bij begrafenissen. Parttimers krijgen geen bijzonder verlof als die begrafenis valt op een dag dat zij niet hoeven te werken. Valt het op een dag dat je wel zou moeten werken dan wel. In principe wordt verlof verleend op basis van de Wet Arbeid en Zorg (artikel 4:1 onder b) en de toepasselijke rechtspositieregeling (bijvoorbeeld een CAO). De wet zegt het zo: ” De werknemer heeft recht op verlof met behoud van korte, naar billijkheid te berekenen tijd, wanneer hij zijn arbeid niet kan verrichten wegens: b. het overlijden en de lijkbezorging van een van zijn huisgenoten of van een van zijn bloed- en aanverwanten in de rechte lijn en in de tweede graad van de zijlijn.”

 

 

 

{"single_open":"true","transition_speed":"300"}