Arbeidsomstandigheden

Waar kan ik regels vinden die betrekking hebben op arbeidsomstandigheden?

Deze regels kan je vinden in de Arbeidsomstandighedenwet, de Arbeidstijdenwet, in door het ministerie nader vast te stellen regels, maar ook in het Burgerlijk Wetboek, de CAO en individuele afspraken.

 

Wat zijn arbeidsomstandigheden?

De werkgever moet ervoor zorgen dat de werknemer in een veilige omgeving kan werken. Dit geldt voor bijvoorbeeld voor het gebruik van machines en gevaarlijke stoffen. Er is sprake van een zgn. zorgplicht. De werknemer moet volgens de geldende regels, richtlijnen en afspraken werken en er ook zelf voor zorgen, dat hij veilig werkt

Wat is de laatste stand van zaken over arbeidsomstandighedenbeleid?

Het is niet verplicht om een Arbo-dienst in te schakelen bij preventie en begeleiding van ziekteverzuim. Branches en bedrijven mogen dan beslissen hoe ze dit regelen. Met instemming van vakbonden, ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging, mag een branche of bedrijf dat zelf doen of een andere partij hiervoor inschakelen, zoals een brancheorganisatie, verzekeraar of re-integratiebedrijf.

Per 1 juli 2017 is de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet ingevoerd. Hierin zijn belangrijke wijzigingen opgenomen die zowel voor werknemers als werkgevers gevolgen hebben. De belangrijkste wijzigingen daarbij op een rij:

  • Basiscontract: Een van de belangrijkste punten van de nieuwe Arbowet is de invoering van het basiscontract. Het basiscontract stelt minimumeisen aan het contract tussen arbodienstverleners en werkgevers (onder andere over de toegang tot de werkvloer en de second opinion). Voorheen was hier onduidelijkheid over en was er geen uniformiteit ten aanzien van deze contracten.
  • Open spreekuur: In de nieuwe Arbowet moet de werkgever ervoor zorgen dat de werknemer de bedrijfsarts kan bezoeken als hij vragen heeft over zijn gezondheid in relatie tot het werk. Er kan door de bedrijfsarts een spreekuur worden gehouden. De werknemer mag spreekuur bezoeken, ook als er dus nog geen sprake is van een ziekmelding. Voorheen werd de werknemer vaak pas opgeroepen voor een consult bij de bedrijfsarts als de leidinggevende hiertoe opdracht had verleend.
  • Vrije toegang werkvloer: De bedrijfsarts moet iedere werkplek kunnen bezoeken om zo het bedrijf beter te leren kennen. Dit geeft de bedrijfsarts goed inzicht in de arbeidsomstandigheden en de belasting in het werk.
  • Second opinion: Indien de werknemer twijfelt aan de juistheid van het door de bedrijfsarts gegeven advies, kan de werknemer een second opinion van een andere bedrijfsarts vragen. Bedrijfsartsen moeten zo’n verzoek altijd honoreren, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn om het niet te doen. De second opinion wordt door de werkgever betaald.
  • Melden beroepsziekten: Het basiscontract stelt dat de bedrijfsarts beroepsziekten moet kunnen melden aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB).
  • Klachtenprocedure: Iedere bedrijfsarts moet een klachtenprocedure hebben zodat een werknemer een klacht kan indienen. Dit geldt vanaf nu voor alle bedrijfsartsen, ook als zij niet werkzaam zijn bij een gecertificeerde arbodienst en bijvoorbeeld werken als zelfstandig bedrijfsarts.
  • Duidelijkere rol preventiemedewerker: Naast de bedrijfsarts krijgt ook de preventiemedewerker een stevigere rol in de nieuwe Arbowet. De benoeming van de persoon en de positie van de preventiemedewerker in de organisatie zal nu met instemming van de OR of PVT plaatsvinden.Overgangsperiode
  • Nieuwe contracten die na 1 juli 2017 worden afgesloten moeten voldoen aan de nieuwe regels. Voor bestaande contracten geldt een overgangsperiode: werkgevers en arbodienstverleners krijgen tot 1 juli 2018 de tijd om de contracten aan te passen.
  •  

Wat doet de Arbeidsinspectie?

De arbeidsinspectie zorgt ervoor dat de regels van de Arbo-wet worden nageleefd. Het doel is werknemers beschermen tegen veiligheids- en gezondheidsrisico’s op het werk. Afhankelijk van de ernst van de overtreding geven ze officiële waarschuwingen, leggen ze boetes op en worden er processen-verbaal opgemaakt. Eventueel wordt het werk stil gelegd.

 

Mijn werkgever houdt zich niet aan de Arbo-wet, wat kan ik hieraan doen?

De werkgever is verplicht te zorgen voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers inzake alle met de arbeid verbonden aspecten en voert daartoe een beleid dat is gericht op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden. Dit staat in artikel 3 van de Arbeidsomstandighedenwet. De werkgever is strafbaar als hij zich niet aan deze wet houdt. Als je vindt dat je gezondheid of veiligheid direct op het spel staat, mag je je werk onderbreken. Je kunt dan het beste met de werkgever overleggen over oplossingen. Zonodig mag je de Arbeidsinspectie om advies vragen. Het verdient aanbeveling om bij het niet naleven van de Arbo-wet in ieder geval contact met CNV Connectief of de OR op te nemen.

 

Wat kan ik doen aan niet onafhankelijke arbodienst?

De arbodienst behoort een onafhankelijke instelling te zijn. Dat dit niet altijd zo wordt ervaren, kan samenhangen met het feit dat de arbodienst de opdracht en financiële middelen van de werkgever krijgt. Daarbij staat de dienst voornamelijk de werkgever bij om zijn verplichtingen op grond van de arbowet na te komen. Als jij het niet eens bent met het advies van de arbo-arts, dan kun je een second opinion aanvragen bij het UWV. Dit heet een deskundigenoordeel. In dat geval kan een verzekeringsarts van het UWV jouw situatie op een aantal punten beoordelen. Als de bedrijfsarts meent dat je niet ziek (meer) bent en je vindt van wel, dan kan de verzekeringsarts hierover een oordeel geven. Ook kan de verzekeringsarts beoordelen of de werkgever voldoende doet aan re-integratie. En kan de verzekeringsarts een oordeel geven over het al dan niet passend zijn van werk wat wordt aangeboden door de werkgever. Meer informatie over het deskundigenoordeel is te vinden op de website van het uwv (www.uwv.nl). Let wel, per deskundigenoordeel zal de verzekeringsarts maar één vraag beantwoorden. Indien nodig zul je dan meerdere oordelen moeten aanvragen. De kosten hiervan zijn in beginsel voor de aanvrager van het oordeel en bedragen € 100,- voor werknemer en € 400,- voor werkgever. In sommige gevallen is het voor de werkgever kosteloos.

Wanneer een bedrijfsarts handelt in strijd met de wet of je kunt je in de gang van zaken niet vinden, dan bestaat met invoering van de nieuwe Arbowet de mogelijkheid om een klacht in te dienen. Bedrijfsartsen zijn vanaf 1 juli 2018 verplicht een klachtenregeling op te stellen waar de werknemer een beroep op kan doen. Als jij vindt dat een arbodienst niet afdoende ingaat op jouw klacht, is er ook een mogelijkheid een geschillencommissie in te schakelen. Ook zou er nog een mogelijkheid kunnen zijn om een klacht neer te leggen bij het medisch tuchtcollege.

Mag een werkgever werknemers laten betalen voor persoonlijke beschermingsmiddelen?

Een werkgever mag de werknemer niet laten betalen voor persoonlijke beschermingsmiddelen. Indien persoonlijke beschermingsmiddelen moeten worden gebruikt voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden, dienen ze door de werkgever ter beschikking te worden gesteld. Hiervoor mag geen eigen bijdrage van een werknemer worden gevraagd.

 

Wat zijn de wettelijke regels voor rookpauzes?

In de wet is geen specifieke regeling voor rookpauzes. Uitgangspunt is dat de werkgever in overleg met de OR beleid vaststelt ten aanzien van rookpauzes. Indien er niets is afgesproken kun je met de werkgever afspraken maken over hoe vaak u mag roken. Dit kan eventueel schriftelijk worden vastgelegd in een individuele arbeidsovereenkomst.

 

Mijn werkgever biedt mij geen goede gelegenheid om te kolven. Mag dit?

Jouw werkgever dient jou in de gelegenheid te stellen om te kolven gedurende de eerste negen levensmaanden van het kind (artikel 4:8 van de Arbeidstijdenwet). Dit mag voor maximaal één vierde van de arbeidstijd per dienst. Jouw werkgever moet ervoor zorgen dat er een geschikte ruimte is die kan worden afgesloten. Er moet aangename temperatuur zijn en er moet een koelkast aanwezig zijn. Verder moet je comfortabel kunnen zitten.

 

Zijn werknemers verplicht om mee te werken aan PAGO (periodiek arbeids gezondheidskundig onderzoek)?

Artikel 18 Arbo-wet bepaalt dat de werkgever de werknemer in de gelegenheid moet stellen een periodiek onderzoek te ondergaan, dat erop is gericht de risico’s die de arbeid voor de gezondheid van de werknemers met zich meebrengt zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. De werknemer is dus niet verplicht hieraan mee te werken. In sommige CAO’s of voor sommige beroepsgroepen kan echter wel een verplichting gelden mee te werken aan een PAGO.

 

Op welke wijze kan de OR zich mengen in het ziekteverzuimbeleid van de werkgever?

De OR heeft verschillende mogelijkheden. Allereerst door gebruik te maken van het wettelijk recht op informatie en instemming bij de keuze van de arbodienst en het uiteindelijke contract. Ook heeft de OR het recht op contact met de arbodienst zonder dat de werkgever hierbij aanwezig is. Via de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) kan de OR ook gezondheidsklachten opsporen en voorkomen. Verdere instrumenten zijn het in de gaten houden van verzuimcijfers, het volgen van het ingevoerde verzuimbeleid en te zorgen dat de achterban bekend is met het verzuimbeleid. Ook kan de OR wijzen op het arbeidsgezondheidskundigspreekuur van de arbodienst.

 

Kan mijn werkgever mij nu opeens dwingen dat ik als voedingsassistente mijn trouwring af moet doen tijdens het werk?

Er gelden vooral in de zorg steeds strengere eisen op het gebied van veiligheid en hygiëne. Ringen zijn een grote bron van bacteriën. Het is daarom logisch dat voedingsassistenten geen ringen mogen dragen. Je vraagt zich misschien af waarom uw werkgever deze eis nu pas stelt. Vroeger ging men hier wat gemakkelijker mee om, maar de wereld is nu eenmaal veranderd. Je werkgever staat naar alle waarschijnlijkheid in het recht te eisen dat je geen sieraden mag dragen.

 

Mag mijn werkgever mij vragen om op dieet te gaan?

Nee, dit mag hij niet. Uitgangspunt is dat je werkgever dit niet mag vragen, omdat lichamelijke kenmerken niks met het uitvoeren van de werkzaamheden te maken hebben. Je bent daarnaast gewoon baas over je eigen lichaam. Op deze hoofdregel bestaan uitzonderingen. Het kan zijn dat u door overgewicht niet meer voldoet aan verplicht gestelde keuringseisen, of dat je niet meer in staat bent om je werkzaamheden naar behoren uit te voeren. In die gevallen kan verlangd worden af te vallen.

 

{"single_open":"true","transition_speed":"300"}