CAO

Wat is een CAO?

 Een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) is een verzameling afspraken tussen werkgevers en vertegenwoordigers van de werknemers, de vakbonden. De CAO is een aanvulling op de individuele arbeidsovereenkomst die een werkgever en zijn werknemer met elkaar sluiten. In een CAO worden bijvoorbeeld afspraken gemaakt over het salaris, scholing, personeelsbeleid, verlofregelingen en andere arbeidsvoorwaarden.

 

 

Waarvoor geldt een CAO?

CAO’s worden gesloten voor een onderneming (ondernemings-CAO) of groep van ondernemingen of bedrijfstak (bedrijfstak-CAO’s).

Welke CAO’s sluit CNV af?

De collectieve belangenbehartiging (opkomen voor de belangen van gezamenlijke werknemers) is een belangrijk onderdeel van het werk van een vakbond.
CNV Onderwijs, CNV Overheid, CNV Publieke Diensten en CNV Zorg & Welzijn sluiten tientallen CAO’s af voor wie werkt in het onderwijs, de zorg, welzijn en bij de (geprivatiseerde) overheid
(bijvoorbeeld de CAO’s voor Defensie, Ziekenhuizen, Kinderopvang, Postkantoren en Universiteiten).

Klik hier voor een compleet overzicht van de afgesloten CAO’s.

 

Wat is het verschil met een sociaal plan?

Een sociaal plan wordt afgesloten in verband met bijvoorbeeld een reorganisatie van een bedrijf of sector en ziet toe op de gevolgen van deze reorganisatie voor het personeel. Het sociaal plan kan
dezelfde juridische status als de cao hebben. Het valt onder de definitie van het begrip collectieve arbeidsovereenkomst uit artikel 1 van de Wet CAO. Je zou het een bijzondere CAO kunnen noemen voor een bijzondere situatie (de reorganisatie). Soms wordt gesproken van een sociaal beleidskader.

 

Hoe komt de CAO-inzet tot stand?

Het vertrekpunt van de CAO-inzet ligt in het arbeidsvoorwaardenbeleid van CNV Connectief. De conceptversie van de inzetbrief wordt opgesteld door de vakbondsbestuurder en vastgesteld door de leden voor wie de CAO gaat gelden. Hiervoor staan verschillende wegen open, via de website, per e-mail, schriftelijk of in een (regionale) bijeenkomst. In veel CAO’s is het de gewoonte als bonden met een gezamenlijke inzet komen op basis van de inzetbrieven. Een gezamenlijke inzet kan namelijk de positie van de bonden ten opzichte van de werkgever verstevigen

 

Wat houdt Algemeen Verbindend Verklaring van een cao in?

Het is zowel voor een vakbond als een werkgeversorganisatie mogelijk om voor een afgesloten cao algemeen verbindend verklaring (AVV) aan te vragen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Meestal gebeurt dat gezamenlijk. Het ministerie gaat dan bekijken welke bedrijven vallen onder de werkingsfeer van de desbetreffende cao. Ook wordt bekeken of partijen spreken namens 2/3 van deze groep (om zo te bezien of het wel representatief is). Als een cao algemeen verbindend wordt verklaard, dan dienen alle onder de werkingssfeer vallende werkgevers zich te houden aan de desbetreffende cao.

Dit biedt werknemers bescherming en daarom is het zogenaamde AVV’en van groot belang.

 

Mijn werkgever heeft een Sociaal plan met de OR afgesloten en de vakbonden hierbij niet betrokken.

Ja, dat is mogelijk. Een sociaal plan dat alleen met de OR is afgesloten, is bindend voor de werkgever, maar niet voor de werknemer.  Een sociaal plan dat met de vakbonden is afgesloten, is voor de leden van de betreffende vakbonden wel bindend. Als een medewerker waarvan de werkgever slechts met de OR een sociaal plan heeft gesloten naar de rechter gaat, zal deze overigens niet zonder meer altijd in het gelijk worden gesteld. De rechter zal dan bepalen of de afspraken in het sociaal plan redelijk zijn of niet.

 

Hoe kom ik aan mijn CAO?

Veelal is in de CAO bepaald dat uw werkgever verplicht is om u een exemplaar te verstrekken. Er dient altijd een exemplaar ter inzage te liggen bij personeelszaken. Op onze site zijn de belangrijkste cao’s te vinden.

{"single_open":"true","transition_speed":"300"}